نویسنده = مجتبی فاتح
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تنش خشکی بر روی ویژگی های کیفی ژنوتیپ های چغندرقند

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 23-32

مجتبی فاتح؛ داریوش تقوی