پژوهش در اکوسیستم های زراعی (RCE) - مقالات آماده انتشار