اثر محلول‌پاشی فراورده‌های حاوی اسید آمینه و کود آلی بر میزان پروتئین و فتوسنتز جاری سویا (Glycine max) در زمان‌های متفاوت برداشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

به منظور بررسی اثر محرک­های رشد ارگانیک و زمان برداشت بر سهم فتوسنتز جاری سویا رقم ویلیامز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 15 تیمار و 3 تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در سال زراعی 91-1390 اجرا گردید. فاکتور اول، مواد محلول­پاشی شامل کادوستیم (به نسبت 5/0 در هزار)، آمینول­فورته (به نسبت 2 در هزار)، کود حیوانی (گاوی، به میزان 10 تن در هکتار با نسبت 1/0 در آب)، آب مغناطیسی (20 لیتر در متر مربع) به همراه یک تیمار شاهد (بدون محلول­پاشی) و فاکتور دوم، سه زمان برداشت بر اساس رطوبت دانه 25-20، 15-14 (زرد شدن بیش از 95 درصد نیام­ها) و 12-10 درصد (رسیدگی کامل نیام­ها) بود. مقایسه میانگین اثر متقابل نشان داد که محلول­پاشی کادوستیم در زمان برداشت دوم، بیشترین عملکرد دانه و روغن (2853 و664 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد پروتئین (1019 کیلوگرم در هکتار) و فتوسنتز جاری (2405 گرم در متر مربع) را دارا بود. کادوستیم و کود حیوانی بیشترین انتقال مجدد ماده خشک (به ترتیب با میانگین­های 7/415 و 4/383 گرم در متر مربع)، کارایی انتقال مجدد ماده خشک و میزان روغن را داشتند. براساس نتایج این آزمایش، به نظر می‌رسد که محلول‌پاشی کادوستیم و کود حیوانی در زمان برداشت دوم موجب افزایش محصول، جلوگیری از اثرات مخرب آلاینده­های زیست محیطی و کاهش هزینه­های تولید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Spraying of Compounds Including Amino Acid and Organic Fertilizer on Protein Content and Current Photosynthesis of Soybean (Glycine max) at Different Harvest Times

نویسندگان [English]

  • Pari Tousi
  • Mahdi Tajbakhsh
  • Masoud Esfahani
چکیده [English]

To study the effect of organic growth stimulants and harvest time on contribution of current photosynthesis in soybean cultivar Williams, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with 15 treatments and three replications at Rice Research Institute of Iran (Rasht) in 2012-2013. The first factor was spraying of Kadostim (50.00), Aminol Forte (20.00), animal manure (cow, 10 t ha-1, with ratio of 0.1 in water), magnetic water (20 lit m-2) with a control (no spray) and the second factor was three harvest times including  20-25% seed moisture content, 14-15% seed moisture content (yellowing of more than 95% of pods), and 10-12% seed moisture content (complete pods  maturation). Mean comparison for the interaction showed that spraying of Kadostim at the second harvest time produced highest grain and oil yield (2853 and 664 kg ha-1, respectively), protein yield (1019 kg ha-1) and current photosynthesis (2405 g m-2). Spraying of Kadostim and animal manure had the highest dry matter remobilization (415.7 and 383.4 g m-2, respectively), dry matter remobilization efficiency and oil content. On the basis of the results of this experiment, it seems that spraying of Kadostim and animal manure at second harvest time causes to increase production, prevent the damaging effects of environmental pollutants and reduces production costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kadostim
  • oil yield
  • seed miosture
  • soybean