اثر محلول پاشی آسکوربات بر عملکرد و برخی از ویژگی های فیزیولوژیک لوبیا سبز تحت شرایط جذب برگی سرب و نیکل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهرود

چکیده

فلزات سنگین از آلاینده­های مهم محیط زیست به شمار می­روند که اغلب از فعالیت­های صنعتی و کشاورزی بشر منشا می­گیرند. از جمله این آلاینده­ها عناصر سرب و نیکل هستند که آثار مخربی بر موجودات زنده مانند گیاهان دارند. به همین منظور، جهت ارزیابی تاثیر این فلزات موجود در باران‌های اسیدی بر گیاه لوبیا سبز(Phaseolus vulgaris L.)  و تاثیر آسکوربات در کاهش صدمات آن­ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول­پاشی نیکل در سه سطح (صفر، 200 و 400 میکرومولار) به عنوان فاکتور اول، محلول­پاشی سرب در سه سطح (صفر، 200 و 400 میکرومولار) به عنوان فاکتور دوم و دو سطح محلول‌پاشی آسکوربات (صفر و 20 میلی­مولار) به عنوان فاکتور سوم بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که غلظت بالای سرب (400 میکرومولار) بدون آسکوربات موجب افزایش 3 درصدی در محتوای نسبی آب برگ شد. عناصر نیکل و سرب موجب افزایش کلروفیل و کاهش کاروتنوئید، عملکرد پروتئین و عملکرد نیام شدند. محلول­پاشی آسکوربات موجب افزایش معنی­دار و 23 درصدی در میزان کاروتنوئید، افزایش 34 درصدی عملکرد پروتئین، افزایش شاخص سطح برگ و بهبود 9 درصدی عملکرد نیام سبز گردید. در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده، چنین استنباط می­شود که محلول­پاشی آسکوربات در شرایط مواجه شدن گیاه با باران اسیدی حاوی فلزات سنگین به ویژه نیکل، می­تواند خسارت وارده به گیاه را کاهش دهد و حتی موجب دستیابی انسان به غذایی سالمتر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Ascorbate Foliar Application on Yield and Some Physiological Traits of Green Bean Subjected to Lead and Nickel Foliar Absorption

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammad Khani
  • Mehdi Baradaran Firouzabadi
  • Mahdie Parsaeian
  • Hadi Ghorbani
چکیده [English]

The heavy metals are as important environmental pollutants which are originated from industrial and agricultural activities. Lead and nickel are such pollutants with detrimental effects on living organisms like plants. For this purpose, a factorial field experiment was carried out based on randomized complete block design with three replications in Shahrood University to evaluate the effects of heavy metals (present in acid rain) on green beans (Phaseolus vulgaris L.) and the reduction of injuries by ascorbate foliar application. Treatments were three levels of nickel (0, 200 and 400 mM) as the first factor, three levels of lead (0, 200 and 400 mM) as the second factor and two levels of ascorbate foliar application (0 and 20 mM) as the third factor. Results showed that high lead concentration (400 mM) without ascorbate increased 3% in the leaf relative water content. Nickel and lead caused to increase in chlorophylls and decrease in carotenoid content, protein and pod yield. Ascorbate foliar application improved 23% in carotenoids, 34% in protein yield, leaf area index and improved 9% in pod yield. Generally, according to the results, it can be inferred that foliar application of ascorbate in plants exposed to acid rain containing heavy metals especially nickel, can reduce the damages to plants and even causes to produce more healthier food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carotenoid
  • Chlorophyll
  • Heavy metals
  • pod yield
  • Protein