اثر محلول پاشی ساکارز، بُر، نیترات پتاسیم و اسید سالیسیلیک روی عملکرد و اجزای عملکرد بوته گوجه فرنگی رقم سوپرآ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گرگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر محلول­پاشی ساکارز، بُر، نیترات پتاسیم و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد بوته گوجه­فرنگی رقم سوپرآ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه کشت و صنعت دلند استان گلستان انجام شد. در این تحقیق محلول­پاشی ساکارز در چهار سطح صفر، پنج، 10 و 15 درصد و ترکیب بُر به صورت اسید بوریک، نیترات پتاسیم و اسید سالیسیلیک در چهار سطح صفر، 2/0 درصد بُر، 2/0 درصد بُر+ 9/1 درصد نیترات پتاسیم و 2/0 درصد بُر+ 9/1 درصد نیترات پتاسیم+ 013/0 در صد اسید سالیسیلیک بود. محلول­پاشی­ 20 روز پس از انتقال نشاها به مزرعه آغاز و با فواصل 15 روز تکرار شد که در مجموع هفت مرتبه محلول­پاشی انجام گردید. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای اعمال شده بر وزن تر و خشک اندام هوایی معنی­دار نبود و بیشترین مقدار وزن تر و خشک اندام زیرزمینی مربوط به شاهد بود. بیشترین میزان سطح برگ، میانگین عملکرد بوته در هر برداشت و نسبت گل­های تلقیح شده به تلقیح نشده در حضور بُر افزایش یافت. به طور کلی، بهترین تیمار افزایش عملکرد جهت مصارف تبدیلی، صفر درصد ساکارز+ 2/0 درصد بُر و جهت افزایش اندازه و وزن میوه برای مصارف تازه­خوری، 15 درصد ساکارز+ 2/0 درصد بُر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Foliar Application of Sucrose, Boron, Potassium Nitrate and Salicylic Acid on Yield and Yield Components of Tomato var. Super A

نویسندگان [English]

  • Ayoub Ghorbani Dehkordi
  • Kambiz Mashayekhi
  • Behnam Kamkar
چکیده [English]

In order to study the effects of foliar application of sucrose boron, potassium nitrate and salicylic acid on yield and yield components of tomato, a four replicated, factorial arranged RCB design experiment was conducted in Daland industrial agricultural farm, in Golestan province during 2013. In this study, the first factor was foliar application of sucrose at four levels (0, 5, 10 and 15%) and the second factor was the combination of boron as boric acid, potassium nitrate and salicylic acid at four levels (0, 0.2% boron, 0.2% boron + 1.9 % potassium nitrate and 0.2% boron + 1.9 % potassium nitrate + 0.013 % salicylic acid). The first foliar application was treated 20 days after transplanting and was repeated every 15 days (seven times foliar application). The results showed that some quantitative traits such as fresh and dry weight of aerial parts were not significant and the highest fresh and dry weight of underground parts was attributed to the control. The highest values related to some qualitative traits such as leaf area, average yield per harvest and ratio of fertilized to non- fertilized flowers were related to presence of boron. Finally, 0.2% boron was selected as the best treatments in respect to obtaining the highest yield and 15% sucrose+ 0.2% boron was selected as the best treatments in respect to obtaining the highest size and weight of the fruit for fresh consumption, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • Foliar application
  • Fruit size
  • Fruit weight
  • Leaf area
  • Tomatoes