تاثیر محلول‌پاشی آهن نانو بر کارایی مصرف آهن در چغندرقند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

برای بررسی اثر مقادیر آهن (یک، دو و سه در هزار) در مراحل مختلف رشد گیاه (20، 40، 60، 80 و 100 درصد پوشش سطح زمین توسط چغندر قند) روی کارایی مصرف آهن در چغندرقند، یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در اراضی تحقیقاتی کارخانه قند نقده در سال 1390 اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها روی صفات کارایی مصرف آهن در تولید پروتئین برگ و اندام‌های هوایی، وزن خشک ریشه، بیوماس و عملکرد قند نشان داد که برهم­کنش مقادیر آهن × زمان محلول‌پاشی بر کارایی مصرف آهن در تولید پروتئین برگ و اندام‌های هوایی، وزن خشک ریشه، بیوماس و عملکرد قند در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار شد. بیشترین کارایی مصرف آهن در پروتئین برگ (568) متعلق به تیمار محلول­پاشی آهن با غلظت یک در هزار در مرحله 40 درصد پوشش سبز بود، در حالی‌که بیشترین کارایی مصرف آهن در پروتئین اندام‌های هوایی (1080)، وزن خشک ریشه (41769)، بیوماس (98009) و عملکرد قند (128152) مربوط به تیمار محلول­پاشی آهن با غلظت یک در هزار در مرحله رشدی 80 درصد پوشش زمین بود. کاهش کارآیی مصرف آهن با افزایش غلظت آن در محلول­پاشی نشان دهنده بازده نزولی این عنصر ریز مغذی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Foliar Application of Nano-Iron on Fe Use Efficiency in Sugar beet

نویسندگان [English]

  • Alireza Pirzad 1
  • Mahmood Mazlomi 1
  • Behnaz Saadat 1
  • Mohammad Sedghi 2
چکیده [English]

In order to investigate the effects of different amounts of iron (1, 2 and 3 g L-1) in different stages of plant growth (20, 40, 60, 80 and 100 percent of ground cover for Beta vulgaris cv. AZARE) on the efficiency of iron consumption a factorial experiment conducted based on a randomized complete block design with three replications at Research Farm of Azar Ghand Naqadeh Factory in 2011. Analysis of variance showed the significant interaction effect of iron × foliar spraying time on the Fe Use Efficiency (FeUE) for production of leaf protein, aerial parts protein, root dry weight, biomass and sugar yield. The highest FeUE for leaf protein (568) was obtained from 1 g L-1 at 40% of ground cover. While, the highest FeUE for aerial parts protein (1080), root dry weight (41769), biomass (98009) and sugar yield (128152) were observed in Nano-iron foliar application (1 g L-1) at 80% of ground cover. Reduction in FeUE along with higher concentration of iron spraying indicated low diminishing returns for this micro nutrient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Percent of ground cover
  • Protein
  • yield