اثر کاربرد غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر رشد و تولید دانه کرچک تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

با توجه به نقش کرچک در صنایع مختلف، آزمایشی به منظور بررسی اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر رشد دانه کرچک تحت شرایط تنش خشکی به‌صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. صفات مورد شامل از تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت بود. نتایج نشان داد که استفاده از غلظت­های متفاوت (صفر، 250 میکرومول و 500 میکرومول) اسید سالیسیلیک سبب ایجاد اختلاف معنی­داری در تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت گردید. اسید سالیسیلیک توانست در شرایط عدم تنش و تنش ملایم به ترتیب عملکرد متوسط 1450 و 1150 کیلوگرم در هکتار یعنی بیشتر از شرایط بدون محلول پاشی با اسید سالیسیلیک (800 کیلوگرم در هکتار) تولید کند. در شرایط تنش شدید سطوح مختلف کاربرد اسید سالسیلیک از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی­داری باهم نداشتند، هرچند که در این شرایط اسید سالیسیلیک 250 میکرومولار عملکرد 750 کیلوگرم در هکتار تولید کرد که با عملکرد تیمار بدون تنش و بدون اسید سالیسیلیک اختلاف معنی­داری نداشت. این بدین معنی است که اسید سالیسیلیک نه تنها در شرایط عدم تنش و تنش ملایم موجب افزایش عملکرد گردید، بلکه توانست از کاهش عملکرد کرچک در شرایط تنش شدید نیز ممانعت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Applying Different Concentrations of Salicylic Acid on Castor Bean Seed Production under Drought Stress

نویسندگان [English]

  • Zahra Izadi 1
  • Hashem Hadi 2
چکیده [English]

Regarding the role of Castor bean in different industries, to evaluate the effect of drought stress and foliar application of salicylic acid an experiment was conducted as a factorial based on randomized complete block design with three replications. Traits studied were number of pods per plant, number of seeds per plant, 100 seed weight, biological yield, and grain yield and harvest index. Results showed that different concentrations of salicylic acid (0, 250 and 500 μM) causes a significant difference in the number of seeds per plant, 100 seed weight, seed yield, biological yield and harvest index. According to the results, salicylic acid, in control and mild stress conditions, could produce 1450 and 1150 kg ha-1 average grain yield, respectively which was more compared to no foliar application (800 kg ha-1). In conditions of severe stress, salicylic acid levels did not show significant differences in grain yield, although 250 μM of salicylic acid produced 750 kg ha-1 grain yield which had no significant difference with no salicylic acid and no stress condition. This means that salicylic acid not only increased grain yield in control and moderate stress, but also prevented the loss of the castor bean yield in severe stress condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Castor bean
  • drought stress
  • Salicylic Acid
  • Seed yield