بررسی سهم اجزای علوفه و سودمندی کشت مخلوط ماشک کرک دار و تریتیکاله در سیستم جایگزینی همزمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

آزمایش در سال زراعی 1393 - 1392 به صورت کشت مخلوط جایگزینی (Replacement Series Technique) با تراکم 400 بوته تریتیکاله و 150 بوته ماشک کرک­دار در متر مربع در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به صورت فاکتوریل 5×4 در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار با اجزای مخلوط در 5 سطح شامل کشت خالص تریتیکاله (تک کشتی) 100%، 30:70 (ماشک کرک­دار-تریتیکاله)، 50-50، 70:30، کشت خالص ماشک کرک­دار (تک کشتی) 100% و علف هرز خردل وحشی در 4 سطح شاهد (کشت فاقد علف هرز)، 2، 4 و 8 بوته خردل وحشی در متر مربع اجرا شد. نتایج نشان داد که بعد از شاهد در مخلوط (تیمار) 30-70 حداکثر وزن خشک برگ و ساقه برای ماشک کرک­دار و تریتیکاله وجود دارد. برهم­کنش علف هرز و کشت مخلوط نشان داد که بیشترین تعداد پنجه تریتیکاله، به ترتیب معادل 05/6، 51/5 و 41/5 عدد به ترکیب­های شاهد-70-30 (ماشک کرک­دار-تریتیکاله)، شاهد-50-50 و شاهد-30-70 تعلق دارد. ولی، در ماشک کرک­دار بیشترین تعداد ساقه از تیمار (نسبت بذری) 30-70 به دست آمد. با این توصیف که به ازای افزایش تعداد علف هرز در واحد سطح، تعداد ساقه نیز کاهش یافت. LER کل (نسبت برابری زمین کل) در همه تیمارها بیش از 1 و بیانگر سودمندی این سیستم نسبت به کشت خالص بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Hay Components Ratio and Intercropping Efficacy of Triticale and Hairy Vetch in Replacement Series Technique

نویسندگان [English]

  • Khosrow Azizi
  • Ali Reza Daraeimofrad
  • Saeid Heydari
  • Maryam Ahmadifard
چکیده [English]

The field experiment was conducted in research farm of Agricultural college of the University of Lorestan, in 2013-2014 cropping year by replacement series technique with 400 plant m-2 for triticale and 150 plant m-2 for hairy vetch in a 4×5 factorial arrangement based on randomized complete block design (RCBD) with three replications. Complementary components in 5 levels including sole cropping of triticale, 100% (X Triticosecale wittmack), 30-70 (triticale-hairy vetch), 50-50, 70-30, sole cropping, 100% of hairy vetch (Vicia dasycarpa L.) and weed (wild mustard, Sinapis arvensis) in 4 levels as (control (hoeing), 2, 4 and 8 plant m-2 considered as treatments. Results showed that after control, treatment of 70-30 have maximum of stem and leaf dry weight for hairy vetch and triticale. Interaction of weed and intercropping showed that the highest of triticale tillers, were related to treatments of 70-30-control (hairy vetch-triticale), 50-50-control and 30-70-control equivalent to 6.05, 51.5 and 5.41, respectively. But, in hairy vetch, the highest of stem number belonged to seed ratio of 30-70. With increasing of weed number per unit area stem number was decreased. In all treatments, total LER was bigger than 1 and showed the efficacy of intercropping to sole cropping.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hay Components
  • Intercropping
  • relative efficacy
  • Replacement Series Technique