ارزیابی عملکرد علوفه و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی تریتیکاله و ماشک برگ درشت تحت شرایط دیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر آرایش­های مختلف کشت بر عملکرد علوفه­ای تریتیکاله و ماشک برگ درشت در کشت مخلوط افزایشی و کشت خالص و ارزیابی شاخص­های سودمندی سیستم­های کشت مخلوط به صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با هفت تیمار و چهار تکرار در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی هفت الگوی کشت شامل کشت خالص ماشک (100%)، 100:30 (تریتیکاله: ماشک برگ درشت)، 100:40، 100:50، 100:60، 100:70 و کشت خالص تریتیکاله (100%) بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان عملکرد علوفه خشک مربوط به تیمار 100:60 (تریتیکاله: ماشک برگ درشت) بود. محاسبه نسبت برابری زمین نشان داد که در تیمار 100:60 میزان عملکرد محصول 60 درصد بیشتر از تک کشتی است (60/1LER=). بر اساس نسبت برابری سطح- زمان، تیمار 100:60 در مقایسه با کشت خالص 60 درصد برتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Yield and Advantage Indices in Additive Intercropping Series of Triticale with Vetch under Dry Land Conditions

نویسندگان [English]

  • Behrouz Nasiri
  • Alireza Daraei Mofrad
  • Seyed Hamzeh Hosseinian
چکیده [English]

In order to investigate the effects of different intercropping arrangements on triticale and vetch forage yield and to find the advantage of using in the intercropping system, an experiment was carried out based on randomized complete block design with seven treatments and four replications at the Research Farm, Faculty of Agriculture, University of Lorestan during growing season of 2013-2014. Experimental treatments were seven different planting patterns (vetch: triticale), sole cropping of vetch (100%), 100:40 (vetch: triticale), 100:50, 100:60, 100:70 and sole cropping of triticale (100%). The results showed that the highest dry forage yield obtained in 100:60. The maximum Land Equivalent Ratio was calculated for 100:60 (vetch: triticale) ratio, yield was 60% more than monoculture. Based on area-time equivalent ratio, V100:T60 treatment had 60% advantage compared to monoculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative Yield
  • Land Use Efficiency
  • Intercropping
  • forage