ارزیابی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط افزایشی تریتیکاله و ماشک در شرایط دیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

به منظور ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط تریتیکاله و ماشک برگ درشت، آزمایشی در پاییز سال زراعی 93-1392 در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل هفت بخش مکمل مخلوط به صورت افزایشی (کشت خالص ماشک برگ درشت، ماشک:تریتیکاله (30:100)، ماشک:تریتیکاله (40:100)، ماشک:تریتیکاله (50:100)، ماشک:تریتیکاله (60:100)، ماشک:تریتیکاله (70:100) و کشت خالص تریتیکاله) بود. نتایج نشان داد که نسبت­های مختلف کاشت اثر معنی­داری بر همه صفات مورد مطالعه در هر دو گیاه داشتند. بیشترین وزن خشک برگ به ترتیب مربوط به کشت خالص تریتیکاله (1331 کیلوگرم در هکتار) و ماشک برگ درشت (1227 کیلوگرم در هکتار) بود. همچنین، بیشترین وزن خشک ساقه در تریتیکاله و ماشک برگ درشت به ترتیب از نسبت های بذری ماشک:تریتیکاله (70:100) و 60:100 معادل 2798 و 1952 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. حداکثر مجموع عملکرد علوفه خشک برابر با 5445 و 5208 کیلوگرم در هکتار به دو تیمار فوق تعلق داشت. بیشترین درصد پروتئین تریتیکاله و ماشک برگ درشت به ترتیب در اجزای مخلوط 30:100 و 70:100 مشاهده شد. همچنین، بیشترین درصد الیاف نامحلول در شوینده­های خنثی به تیمار 70:100 تعلق داشت. بنابراین، مشخص شد که افزایش سهم تریتیکاله بر افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول موثراست، از طرف دیگر افزایش در مخلوط دو گیاه مورد آزمایش منجر به کاهش قابلیت هضم و افزایش الیاف نامحلول در شوینده­های خنثی شد. بنابراین، می­توان بیان داشت که کشت مخلوط افزایشی در تولید علوفه با کمیت و کیفیت مطلوب موثر است. همچنین، نسبت برابری زمین (LER) در نسبت بذری 60:100 برابر 60/1 و نسبت رقابت (CR) برای هر دو گیاه تریتیکاله و ماشک برگ درشت به غیر از تیمار 30:100 با هم برابر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Qualitative and Quantitative of Forage in Additive Series Intercropping of Triticale and Broad Leaf Vetch in Dry Land Conditions

نویسندگان [English]

  • Behrouz Nasiri
  • Alireza Daraei Mofrad
  • Seyed Hamzeh Hosseinian
چکیده [English]

In order to study the effect of mixed and sole cropping of vetch (Vicia narbonensis L.) with triticale (X. triticosecale Wittmack) on their qualitative and quantitative traits, this experiment in was conducted during 2013-14 cropping year with seven levels of seed contribution of vetch:triticale (100:0 or sole cropping of vetch, 100:30, 100:40, 100:50, 100:60, 100:70 and 0: 100 or sole cropping of triticale) in dry land conditions of Khorramabad, Iran in the form of randomized complete block design (RCBD) with four replications at the research farm of College of Agriculture, Lorestan University. results showed that proportion of complementary components had significant effect on hay.The highest leaf dry weight was related to sole cropping of triticale and vetch (1331 and 1227 kg ha-1), respectively. Also, the highest stem dry weight in triticale and vetch obtained from combination of 100:70 and 100:60 (2798 and 1952 kg ha-1), respectively. The maximum of total forage yield in triticale and vetch obtained from combination of 100:70 and 100:60 (5445 and 5208 kg ha-1), respectively. The highest protein in triticale and vetch obtained from combination of 100:30 and 100:70, respectively. Also, the highest NDF in triticale and vetch obtained from combination of 100:70. Thus, it was showed that addition of proportion of triticale is effective on quality and quantity of production. Therefore, increase in complementary components of both plants led to reduce of digestibility and increase of NDF. LER in seed ratio of 60:100 was equal to 1.60 and competition ratio was equal to both plants (vetch and triticale) except in 30:100 treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vetch
  • triticale
  • Intercropping
  • Protein
  • fibers