بررسی اثر ریزگردها بر کارایی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

این آزمایش در سال زراعی 92-1391 در مزرعه آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه با هدف تعیین تاثیر ریزگردها بر کارایی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های هرز ارقام مختلف گندم انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در این مطالعه شامل کاربرد علفکش‌های آتلانتیس (مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون+ مفن‌پایردی‌اتیل)، شوالیه (مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل سدیم) و اتلو (مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل سدیم+ دیفلوفنیکان)؛ شست و شو و عدم شست و شوی شاخ و برگ علف‌های هرز؛ استفاده از دو رقم گندم نان به نام پیشگام و زرین و یک رقم دوروم با نام بهرنگ بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. نتایج این مطالعه نشان داد که حضور ریزگردها بر شاخساره علف‌های هرز مورد تیمار سبب کاهش کارایی علف‌کش شوالیه گردید، به طوری که شست و شوی برگ‌ها سبب افزایش کارایی این علف‌کش شد. در مجموع، آتلانتیس سبب بیشترین درصد کنترل علف‌هرز و عملکرد گندم در کرت‌های شست و شو و بدون شست و شو شد، ولی کارایی آن تحت تاثیر حضور گرد و خاک روی شاخساره علف‌های هرز قرار نگرفت. ریزگردها موجب کاهش عملکرد کل دانه گندم شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Airborne Particles on Herbicides Efficiency on Weed Control in Wheat (Tritucum aestivum)

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Shahbazi
  • Mohsen Saeedi
  • Iraj Nosrati
  • Saeed Jalai Honarmand
چکیده [English]

To evaluate the effect of airborne dust on the efficacy of herbicides in different wheat verities a field experiment was conducted at Research farm of Razi University, Kermanshah in 2013. The evaluated treatments were using herbicides Atlantis (mesosulfuron-methyl+Iodosulfuron-methyl+Mefenpyr-diethyl), Chevalier (Mesosulfuron-methyl+ Iodosulfuron-methyl sodium)and Othello (Mesosulfuron-methyl+ Iodosulfuron-methyl sodium+ Diflufenican), washed and unwashed shoots, various wheat varieties Pishgam, Zarin and Behrang. The experimental design was a randomized complete block in which treatments were arranged as factorial with three replications. Results of this study showed that the presence of airborne dust on weed surfaces reduced the efficacy of Chevalier so that washing the shoots of treated weed species increased Chevalier performance significantly. Totally, Atlantis had the highest effect on wheat grain yield regardless of washing and not washing weed shoots while it efficacy was not affected by presence of dust. In general, airborne dusts diminished wheat grain yield.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atlantis
  • Chevalier
  • Othello
  • Washing shoot