بررسی تاثیر ترکیبات مختلف بستر کاشت در افزایش تراکم و وزن غده‌چه سه رقم سیب زمینی متداول در منطقه اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد آستارا

2 ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل

چکیده

به منظور بررسی تاثیر ترکیبات مختلف بستر کاشت در افزایش تراکم و وزن غده‌چه سه رقم سیب زمینی مطالعه­ای در گلخانه و بر اساس آزمایش فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد که در آن، فاکتور اول در سه سطح شامل سه رقم سیب زمینی آگریا (V1)، اسپریت (V2) و ساتینا (V3) و فاکتور دوم در 14 سطح شامل بسترهای کاشت به شماره­های (1، 2، 3،...،12، 13 و 14) بود. بر اساس نتایج به دست آمده، بین بسترهای محتلف کاشت از نظر میزان تولید غده‌چه،اختلاف معنی داری وجود داشت، به طوری که بیشترین میزان تولید غده‌چه مربوط به بستر کاشت ورمی کمپوست خالص (6) بود که بر روی رشد، نمو و تولید غده چه در هر سه رقم سیب زمینی ذکر شده تاثیر معنی­داری داشت. اثرات مشابهی در بسترهای کاشت 12، 5، 11، 14، 9 و 13 نیز مشاهده گردید، به طوری که این بسترها با بقیه بسترهای کاشت از نظر تاثیر بر روی تعداد غده چه تر در هر بوته متفاوت بودند. برای وزن تر ومیانگین قطر غده چه­ها بسترهای کاشت شماره 6 و 12، به ترتیب بیشترین اختلاف معنی دار را نسبت به بقیه تیمارهای مورد بررسی ایجاد کردند. شاخص کلروفیل نیز در بستر کاشت ورمی کمپوست خالص بیشترین میزان را داشت. برای اثرات اصلی رقم، رقم اسپریت برای همه صفات مورد مطالعه بیشترین میزان غده چه را تولید کرد که در برخی از صفات با رقم آگریا مشترک بود، ولی با رقم ساتینا اختلاف معنی­داری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Different Planting Bed Combinations to Increase the Density and Weight of Mini-Tubers at Three Current Potato Cultivars in Ardabil Region

نویسندگان [English]

  • Firouz Norouzinia 1
  • Reza Taghizadeh 1
  • Davood Hassanpanah 2
چکیده [English]

In order to investigate the impact of different substrate compositions of planting bed on increasing density and weight of the potato cultivars mini-tuber an experiment was carried out in greenhouse with factorial arrangement based on the completely randomized design. Factor A with three levels was included three potato cultivars (Agria, Spirit and Satina) and Factor B including fourteen planting beds (1, 2, 3, …, 12, 13 and 14), respectively. Based on the results obtained, between the different planting beds in view of the mini-tuber production, there was a significant difference so that the maximum rate of the mini-tuber production related to the pure Vermi-compost planting bed substrate (6) that there was a significant effect on the growth, development and production of mini-tuber of potato cultivars in all three mentioned cultivars. There were also similar effects from 12, 5, 11, 14, 9 and 13 planting beds so that the various planting beds were different with other planting beds in terms of impact on the number of mini-tuber per plant. For the fresh weight and the average diameter of the mini-tuber planting beds number 6 and 12, respectively created the most significant difference compared to the other studied treatments. The chlorophyll index was also the highest on the planting bed no 6. For main effects of cultivar, the Spirit cultivar showed the most amounts of mini-tubers and in same characters was joint with Agria cultivar in same group but had a significant difference with Satina cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mini-tuber
  • planting bed
  • cultivar
  • Density