بررسی خصوصیات کمی مینی تیوبر ارقام سیب زمینی تحت تاثیر ترکیبات مختلف بستر کشت حاصل از ورمی کمپوست، پیت ماس، خاک جنگل، خاک منطقه، ماسه و پرلایت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

2 تحقیقات کشاورزی اردبیل

چکیده

جهت ارزیابی خصوصیات کمی مینی تیوبر ارقام سیب­زمینی تحت تاثیر ترکیبات مختلف بستر کشت مطالعه­ای در گلخانه و بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد که در آن فاکتور رقم در سه سطح شامل سه رقم آگریا (V1) ، اسپریت (V2)و ساتینا (V3) و فاکتور بستر کاشت در14 سطح بود. نتایج تجزیه واریانس حاصل از اندازه­گیری صفات مورد مطالعه نشان داد که بین اثرات اصلی بستر کاشت و اثرات اصلی ارقام از لحاظ صفات وزن خشک غده­چه­ها، تعداد ساقه­های اصلی، تعداد ساقه‌های فرعی، حجم مینی تیوبرها در هر بوته و تعداد برگ­های سبز موقع برداشت اختلاف معنی­دار در سطح احتمال 1 درصد وجود دارد. بستر کاشت ورمی کمپوست خالص (6) بیشترین وزن خشک مینی تیوبرها، تعداد ساقه­های اصلی و فرعی و حجم مینی تیوبر­ها در هر بوته را تولید کرد که با بسترهای کاشت شماره 12، 5، 11، 14، 9 و 13 در گروه مشترکی قرار گرفتند. بسترهای کاشت شماره 12، 5، 11، 14، 13، 8، 4 و10 برای صفات وزن خشک و حجم مینی­تیوبرها، تعداد ساقه­های اصلی و فرعی در گروه­های مشترکی قرار گرفت و در برخی موارد با بستر کاشت ورمی­کمپوست خالص همانند بودند. نتایج نهایی این تحقیق نشان داد که بستر کاشت ورمی­کمپوست خالص و رقم اسپریت بهترین شرایط را نسبت به دیگر بسترهای کاشت و ارقام برای افزایش تعداد مینی­تیوبرها فراهم می­کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Quantitative Characterization in Minituber of Potato Varieties under Influence of Different Combinations Substrates Derived from Different Soils with Organic Fertilizers Vermicompost, Peat

نویسندگان [English]

  • Firouz Norouzinia 1
  • Reza Taghizadeh 1
  • Davood Hassanpanah 2
چکیده [English]

To assess the properties of the minituber of potato varieties under the influence of different substrate compositions in planting bed, an experiment carried out in greenhouse and laboratory as factorial based on completely randomized design with three replications. Treatments were three potato cultivars Agria (V1), Sprite (V2) and Satina (V3), and fourteen planting beds (1 to 14), respectively. Analysis of variance from measured traits (mini-tuber dry weight per plant, mini-tuber average weight, plant height after 70 day, number of main stem, mini-tuber per plant and number of green leaves per plant) showed that planting beds and cultivars had significant effect and there was not significant interaction between the cultivar and planting bed. Vermicompost beds had the most production (mini-tuber dry weight per plant, number of main stem and mini-tuber per plant) and placed with joint to 12, 5, 11, 14, 9 and 13 planting beds. Planting beds of 12, 5, 11, 14, 13, 8, 10 and 4 were placed in same group for traits of mini-tuber dry weight per plant and number of main stem and were similar with 6 planting bed.  The results showed that vermicompost planting bed and Spirit cultivar was a suitable condition for the highest number of mini tuber.

کلیدواژه‌ها [English]

  • minituber
  • planting bed
  • potato varieties
  • organic fertilizer