ارزیابی روشهای مختلف خاکورزی بر ویژگیهای فیزیکی خاک و رشد چغندرقند (Beta vulgaris L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مراغه

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده

به منظور بررسی اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر همگنی رشد و تسهیل در خروج غده‌های چغندرقند و خصوصیات فیزیکی خاک، آزمایشی سه ساله به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب در سال‌های زراعی 92-1390 اجرا شد. تیمارها شامل شخم با گاوآهن برگردان‌دار به عمق 30- 25 سانتی‌متر در پاییز + دیسک و ماله در بهار، شخم با گاوآهن چیزل به عمق 30- 25 سانتی‌متر در پاییز+ دیسک و ماله در بهار، زیرشکن به عمق 40- 35 سانتی‌متر + شخم با گاوآهن برگرداندار در عمق 20- 15 سانتی‌‍‌متر و شخم با گاوآهن برگرداندار به عمق 20- 15 سانتی‌متر در پاییز + دیسک و ماله در بهار (شاهد) بود. متغیرهایی از قبیل شاخص مخروطی خاک، جرم مخصوص ظاهری، طول ریشه، قطر ریشه، تعداد چند ریشه‌ای شدن، عمق نفوذ ریشه و عملکرد ریشه اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که روش‌های مختلف خاک‌ورزی تاثیر معنی‌داری بر ویژگی‌های فیزیکی خاک نداشتند. بیشترین میزان عملکرد ریشه (56/47 تن در هکتار) به شخم با زیرشکن در عمق 40-35 سانتی‌متر+ گاوآهن برگردان‌دار و بعد از آن به شخم با گاوآهن برگرداندار در عمق 30-25 سانتی‌متر (73/44 تن در هکتار) تعلق داشت. کمترین میزان تلفات برداشت مکانیزه به‌ترتیب به شخم با زیرشکن+ گاوآهن برگرداندار (866/0 تن در هکتار) و گاوآهن برگرداندار در عمق 30-25 سانتی‌متر (958/0 تن در هکتار) مربوط بود. در نتیجه می‌توان بیان کرد که روش مختلف خاک‌ورزی موجب بهبود خصوصیات رشدی چغندرقند شد، ولی اثر اندکی بر ویژگی‌های فیزیکی خاک گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Different Tillage Methods on Soil Physical Properties and Growth Characteristics of Sugarbeet (Beta vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • Abdollah Javanmard 1
  • Gholam Reza Gahramanian 2
  • Keyvan Fotouhi 1
  • Amir Asadi Danalo 1
چکیده [English]

In order to study the effect of soil preparation methods on the uniform growth of sugar beet, and its effect on the machine harvesting and soil physical properties, a field experiment was established based on RCBD design with four treatments and four replications in west Azerbaijan agriculture and natural resources research center during three growing seasons of 2010-2012. Treatments were mould board plowing at 15-20 cm depth, mould board plowing at 25-30 cm depth, chisel plowing at 25-30 cm depth and sub soiling at 35-40 cm depth plus moldboard plowing at 20 depth. Parameters such as soil cone index, soil bulk density, root length, root diameter, multi-root number, depth of root development and root yield were measured. Results revealed that different tillage had no significant effect onsoil physical properties. The highest root yield belonged to second and forth treatment (44.73 and 47.56 t ha-1, respectively). Also, lowest root lost in harvesting related to second and forth treatment (0.866 and 0.958 t ha-1, respectively). Overall, it was concluded that different tillage enhanced growth characteristics of sugar beet and had little effect on soil physical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cone index
  • sugar beet
  • Tillage
  • root yield
  • lost harvesting