اثر سرمای زمستانه بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا در منطقه زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر جهاد کشاورزی ماه نشان

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه تاثیر سرما روی برخی صفات کمی و کیفی 21 رقم مختلف کلزای وارداتی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات زنجان در سال زراعی 86ـ1385 اجرا گردید. این تحقیق به صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. برای شناسایی بهتر ارقام مقاوم به سرما از نظر صفات زراعی، عملکرد دانه در هکتار، درصد روغن، وزن هزار دانه، تعداد شاخه­های فرعی، ارتفاع بوته و رشد قبل از شروع سرمای زمستان، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بالاترین عملکرد دانه مربوط به ارقام  ModenaوARC-91004  به ترتیب با عملکرد دانه 3624 و3613 کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین درصد روغن مربوط به رقم Sw.0756 بود که از نظر عملکرد دانه نیز در شرایط مطلوبی قرار داشت. بررسی صفات مربوط به تحمل سرما در منطقه نشان داد که رقم Modena قبل از زمستان دارای رشد مطلوبی بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Winter Cold Effects on the Quantity and Quality of Canola Cultivars in Zanjan

نویسندگان [English]

  • Khalil Peyman 1
  • Daryoush Taghavi 2
چکیده [English]

             In order to study the effects of cold on the quantity and quality characteristics of 21 cultivars of canola a field experiment was carried out at Research Center of Zanjan in 2006 based on randomized complete block design with 4 repetitions. In order to identify the best cultivare in the point of view of resistence to cold, agronomic characters like grain yield, oil content, 1000-seed weight, number of subsidiary stalk, height of shrub and growing before starting cold of winter have been studied. Results showed that the highest grain yield was related to Modena and ARC-91004 with 3624 and 3613 kg ha-1, respectively. The highest oil content was observed in Sw.0756 cultivare which had acceptable grain yield. Considering traits related to cold tolerance in area Modena cultivare had appropriate growth before winter. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptation
  • Cold
  • Canola
  • Seed yield
  • Cultivare