تاثیر کاربرد برخی کودهای آلی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محقق اردبیلی

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد همیشه بهار، آزمایشی به صورت کاملا تصادفی با 4 تکرار در سال 1392 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل صفر (شاهد)، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد حجمی ورمی کمپوست و صفر (شاهد)، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد حجمی پسمانده کمپوست قارچ بود. نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیر کودهای زیستی بر صفات مورد بررسی از جمله عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر، تعداد برگ، انشعابات جانبی سطح برگ، وزن‌تر برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، بیوماس کل، تعداد گل در تک بوته و وزن خشک گل معنی­دار بود. بیشترین مقدار عددی صفات مورد مطالعه همیشه بهار در تیمار 30 درصد پسماند کمپوست قارچ و 50 درصد ورمی کمپوست حاصل شد و موجب بهبود عملکرد دانه گردید. کاربرد کودهای زیستی اثرات مضر کودهای شیمیایی را ندارد و با توجه به نتایج این پزوهش به نظر می­رسد که منجر به بهبود کیفیت و کمیت همیشه بهار شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Some Organic Fertilizers, Application on Growth and Yield of Medicinal Pot Marigold (Calendula officinalis L.)

نویسندگان [English]

  • Alireza Gholipour
  • Abdolghayoum Gholipouri
  • Hourieh Tavakoli
چکیده [English]

In order to study the effect of bio-fertilizers on yield and yield components of pot marigold (Calendula officinalis L.), an experiment was carried out as completely randomized design with 4 replications in 2012. Treatments were vermi-compost levels including 0, 10, 20, 30, 40 and 50 % and SMC (Spent Mushroom Compost) as 0, 10, 20, 30, 40 and 50 %. Results showed that vermi-compost and SMC had significant effects on the studied traits including nitrogen, potassium, phosphorous, number of leave, LAI, number of lateral stems, stem dry weight, leaf dry weight, dry matter, flower number per plant and flower dry weight. The highest values of most of the traits were obtained at SMC 50% and vermi-compost 50%, affecting the yield components and seed yield of pot marigold positively. It seems that organic fertilizers have not harmful effects of chemical fertilizers, and may be lead to improved quality and quantity of Marigold.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphorus
  • potassium
  • Nitrogen
  • marigold
  • compost
  • vermi-compost