ارزیابی عملکرد کمی نسبت های کشت مخلوط آویشن (Thymus daenensis) و یونجه (Medicago sativa)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

2 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران

چکیده

به منظور ارزیابی کشت مخلوط آویشن دنایی (Thymus daenensis ) و یونجه بمی (Medicago sativa) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان طی سال­های زراعی 1390-1387 در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد.  نتایج نشان داد که اثر سن یونجه بر وزن تر و خشک معنی­دار و بر ارتفاع گیاه معنی­دار نبود. عملکرد ماده خشک یونجه در سال اول، دوم و سوم رشد به ترتیب معادل 1400، 4007 و 3780 گرم در متر مربع بود. نسبت­های کشت مخلوط بر عملکرد آویشن معنی­دار بود، ولی بر ماده خشک یونجه معنی­دار نشد. با افزایش نسبت آویشن به یونجه، عملکرد آویشن افزایش یافت. بیشترین عملکرد وزن تر و عملکرد اقتصادی به ترتیب معادل 1520 و 206 گرم در متر مربع از کشت مخلوط با نسبت 75 درصد آویشن + 25 یونجه و از سال دوم به دست آمد. بیشترین LER از تیمار 75% آویشن+ 25% یونجه معادل 04/1 در سال دوم مشاهده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش، مشخص گردید که استفاده از کشت مخلوط بر کشت خالص تا سال دوم ارجحیت دارد و از سال سوم کشت مخلوط صرفه اقتصادی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Quantitative Yield in Intercropping Ratios of Thyme (Thymus daenensis) and Alfalfa (Medicago sativa)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Kodori 1
  • Ebrahim Sharifi Ashourabadi 2
چکیده [English]

In order to evaluate the Thymus daenensis and Medicago sativa intercropping ratios on the yield, an experiment was carried out based on a randomized complete block design with three replications at the experimental farm of Agricultural Research Center of Kerman during growing seasons from 2008 to 2011. Results showed that the age effect on fresh and dry weight of M. sativa was significant but not on the height. The dry yield in three the years of experiment was 1400, 4007 and 3780 g per m2, respectively. The combination ratio of interplanting was not significant on the dry yield of M.sativa but significant on the dry yield of T. daenensis. Increase in thyme portion than alfalfa in the interplanting makes increase in yield of thyme. The highest fresh yield and economical yield were obtained from 75% thyme and 25% alfalfa combination in the second year. The results showed that the highest LER was equivalent to 1.04 in the second year refer to the treatment 75% thyme + 25% alfalfa. The results of these experiments determined that intercropping until to the sconed year is beter then monoculture but not more than two years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plant
  • yield
  • LER