اثر بستر کاشت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در نسبت‎های مختلف کشت جو و ماشک در شرایط دیم شهرستان رشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 مربی بخش اصلاح بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

چکیده

به منظور ارزیابی اثر بستر کاشت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کشت خالص و مخلوط جو با ماشک در شرایط دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در اراضی شالیزاری موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) طی سال زراعی 94-1393 انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل به‎کارگیری بستر کاشت در دو سطح (شاهد بدون مالچ و استفاده از مالچ پوسته برنج) و نسبت‎های مختلف کشت در شش سطح (کشت خالص ماشک، کشت خالص جو، کشت افزایشی 20 درصد ماشک به جو، کشت افزایشی 40 درصد ماشک به جو، کشت افزایشی 60 درصد ماشک به جو و کشت جایگزینی متداول 25 درصد ماشک و 75 درصد جو به ‌عنوان شاهد) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد بستر کشت پوسته برنج به دلیل افزایش تعداد بوته در متر مربع، موجب افزایش عملکرد علوفه تر و خشک گردید. بین تیمارهای نسبت کشت، کشت افزایشی 60 و 40 درصد ماشک به جو به ترتیب بیشترین عملکرد علوفه تر (39000 و 38167 کیلوگرم در هکتار) و علوفه خشک (11428 و 11294 کیلوگرم در هکتار) را داشتند. دو تیمار کشت افزایشی فوق در مقایسه با شاهد کشت جایگزینی از نظر عملکرد علوفه تر به ترتیب 96/11 و 57/9 درصد برتری و از نظر عملکرد علوفه خشک افزایش 85/11 و 54/10 درصدی به دست آوردند. شاخص برابری زمین در کشت افزایشی 60 و 40 درصد ماشک به جو برای علوفه تر 02/2 و 97/1، علوفه خشک 69/1 و 67/1 و پروتئین 55/1 و 58/1 به دست آمد. بین تیمارهای نسبت کشت بیشترین میزان پروتئین علوفه نیز از کشت خالص ماشک به دست آمد. در مجموع، کاربرد مالچ پوسته برنج و کشت افزایشی 40 درصد ماشک به جو به دلیل عملکرد علوفه تر و خشک و عملکرد پروتئین بالا به عنوان بهترین نسبت کشت در شرایط دیم شهرستان رشت قابل معرفی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Planting Bed on Quantity and Quality of Hay in Different Mixing Ratio of Barley and Vetch in Rainfed Condition of Rasht Area

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Jeylani 1
  • Hossein AjamNorouzi 1
  • Mohammad Rabiee 2
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of planting bed on sole and mix cropping of barley and vetch on quantity and quality of hay, a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted at paddy field of Rice Research Institute of Iran (Rasht) in 2014-2015. Experimental treatment were planting bed (with rice bran and without rice bran) and mixing ratio (100%Vetch, 100% Barley, 20% vetch additive to barley, 40% additive vetch to barley, 60% additive vetch to barley and 25% vetch and 75% barley as substitutive ratio of mix cropping). Results showed that using of rice bran as planting bed because of increasingly effect on planting density per square meter, increased hay, forage and protein yield. Between of mixing ratio treatment the highest of hay yield (39000 and 38167 Kg ha-1) and forage yield (11428 and 11294 Kg ha-1) was from 40 and 60% additive vetch to barley. That two additive treatment ratios had the advantage of substitutive ratio by hay (in order 11.96 and 9.57 percent) and forage (in order 11.85 and 10.54 percent). Land Equivalent Ratio (LER) of hay (2.02 and 1.97), forage (1.69 and 1.67) and protein (1.55 and 1.58) observed from 40 and 60% additive vetch to barley. Between of mixing ratio treatment, the highest of protein content obtained from sole cropping of vetch. In general, using of rice bran as planting bed and 40% additive vetch to 100% barley may increase because of the highest amount of hay yield, forage yield and protein yield of forage is recommended for Rasht rainfed conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • rice bran
  • paddy field
  • dry matter digestibility
  • protein content
  • Land equivalent ratio