ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط ردیفی لوبیا (Phseolus vulgaris L.) و بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط کم نهاده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 2- دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

به ­منظور بررسی سودمندی کشت مخلوط لوبیا و بادرشبی در شرایط کم نهاده، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در استان آذربایجان غربی- شهرستان نقده در سال زراعی 93- 1392 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کشت مخلوط به صورت یک ردیف بادرشبی + یک ردیف لوبیا، دو ردیف بادرشبی + یک ردیف لوبیا، سه ردیف بادرشبی + یک ردیف لوبیا، سه ردیف بادرشبی + دو ردیف لوبیا، چهار ردیف بادرشبی+ دو ردیف لوبیا و کشت خالص لوبیا و بادرشبی بود. صفات مورد مطالعه برای گیاه لوبیا شامل ارتفاع بوته، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و برای گیاه بادرشبی شامل ارتفاع بوته، عملکرد زیست توده، درصد اسانس و عملکرد اسانس بود. نتایج نشان داد که الگو­های مختلف کشت اثر معنی­داری بر صفات مورد مطالعه دو گیاه لوبیا و بادرشبی (به جز درصد اسانس بادرشبی) داشتند. بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک لوبیا از تیمار کشت خالص به ترتیب برابر با 33/2933 و 9533 کیلو­گرم در هکتار و کمترین مقادیر آن از الگوی کشت مخلوط سه ردیف بادرشبی + یک ردیف لوبیا به ترتیب برابر با 67/1816 و 33/4933 کیلو­گرم در هکتار حاصل شد. نتایج در مورد گیاه بادرشبی نشان داد که بیشترین عملکرد زیست توده و عملکرد اسانس بادرشبی از کشت خالص و کمترین مقادیر آن­ها از کشت مخلوط تک ردیفی به دست آمد. بالاترین مقدار نسبت برابری زمین (67/1) متعلق به الگوی کشت مخلوط چهار ردیف بادرشبی + دو ردیف لوبیا بود. بر اساس نتایج می­توان استنباط کرد که کشت مخلوط چهار ردیف بادرشبی + دو ردیف لوبیا به عنوان بهترین الگوی کشت مخلوط برای افزایش درآمد اقتصادی و بهره­وری استفاده از زمین­ قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Yield and Advantages of Row Intercropping of Bean (Phseolus vulgaris L.) and Moldavian Balm (Dracocephalum moldavica L.) at Low Input Conditions

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Rezaei chiyaneh 1
  • Alireza Pirzad 2
چکیده [English]

In order to evaluate the advantages of different intercropping patterns of bean (Phseolus vulgaris L.) and Moldavian Balm (Dracocephalum moldavica L.), a field experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications and seven treatments at the farm located in Nagadeh, Iran during the growing season of 2011-2012. Treatments included intercropping (one row of Moldavian Balm + one row of bean, two rows of moldavian balm + one row of bean, three rows of moldavian balm + one row of bean, three rows of moldavian balm + two rows of bean, four rows of moldavian balm + two rows of bean) and sole cropping of bean and Moldavian Balm. The results showed that the different intercropping patterns had significant effect on all traits. The highest and the lowest seed and biological yield of bean were achieved in sole cropping with 2933.33 and 9533 kg.ha-1 and three rows of moldavian balm + one row of bean with 1816.67 and 4933.33 kg ha-1, respectively. The maximum biological yield and essential oil yield of moldavian balm obtained under sole cropping, while the minimum biological yield and essential oil yield of moldavian balm were observed under row intercropping, respectively. The highest LER value (1.67) was obtained of four rows of moldavian balm + two rows of bean. According to the results, it seems that four rows of moldavian balm + two rows of bean is remarkably effective to increase the economic income and land use efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil
  • Land equivalent ratio
  • Medicinal plant
  • Sustailable agriculture
  • yield