تاثیر رقابت علف های هرز بر برخی از پارامترهای رشدی آفتابگردان (Helianthus annuus L) در سه سطح کود نیتروژنه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه بیرجند

چکیده

جهت بررسی برهمکنش زمان­های مختلف رقابت علف­های هرز و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی از صفات رشدی آفتابگردان آزمایشی در سال 1388 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 24 تیمار و 3 تکرار به اجرا در آمد. فاکتور اول شامل 3 سطح کود نیتروژنه (صفر، 100 و 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و فاکتور دوم دوره رقابت آفتابگردان با علف هرز بر مبنای مراحل رشدی آفتابگردان بود. این دوره­ها شامل سه سطح عاری از علف­های هرز تا مراحل دو برگی، چهار برگی و رویت طبق آفتابگردان و سه سطح آلوده به علف­های هرز تا مراحل مذکور در آفتابگردان بود. دو سطح دیگر شامل کرت­های عاری از علف هرز و آلوده به علف هرز تا پایان دوره رشد آفتابگردان (شاهد) بودند. نتایج نشان داد که قدرت رقابت علف­های هرز با کاربرد کود نیتروژنه تا سطح 100 کیلوگرم در هکتار افزایش می­یابد، ولی مصرف بیشتر نیتروژن به نفع آفتابگردان خواهد بود. علف­های هرز غالب مزرعه شامل سوروف، پنیرک، پیچک، تاج خروس، سلمه تره و ازمک بودند. افزایش زمان رقابت علف­های هرز، وزن خشک آن­ها را افزایش، ولی تراکم‏شان را کاهش داد. کاربرد نیتروژن نیز توانست عملکرد بیولوژیک، ارتفاع، قطر طبق، وزن خشک طبق و عملکرد دانه آفتابگردان را به طور معنی­داری افزایش دهد، ولی شدت این افزایش تحت تاثیر رقابت علف­های هرز قرار گرفت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Weed Competition on Some of the Sunflower Growth Parameters (Helianthus annuus L.) under Three Nitrogen Levels

نویسندگان [English]

  • Afshar Azadbakht 1
  • Sohrab Mahmoodi 2
  • Seyyed Vahid Eslami 2
  • Mohammad Taghi Alebrahim 1
چکیده [English]

For evaluation of weed competition and different nitrogen levels interaction on some growth traits of sunflower a split plot experiment based on randomized complete block design was conducted with 24 treatments and 3 replications in research farm of college of agriculture of Birjand University in 2010. The main factor was 3 levels of nitrogen (0, 100 and 200 Kg ha-1) and the sub factor was different weed competition periods containing of 3 levels of weed free, 3 levels of weed infested until phonological stages of two leaf (V2), four leaf) V4) and head visible stage of sunflower (VR) with 2 control (all season weed free and weed infested) treatments. The results showed that the power of competition of weeds with sunflower increased with the application of nitrogen fertilizer up to the level of 100 Kg ha-1 of nitrogen fertilizer consumption, but increases of nitrogen more than this level can be favor for sunflower. The main weeds were barnyard grass, bindweed, common mallow, red root pigweed, common lamb squarters and hoary cress. Increasing the period of weed competition, increased their dry weight but reduced their density. Nitrogen could also significantly increase biological yield, height, head diameter, head dry weight and seed yield of the sunflower, but the intensity of this increase was influenced by weed competition :Calibri; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA'>کاربرد نیتروژن نیز توانست عملکرد بیولوژیک، ارتفاع، قطر طبق، وزن خشک طبق و عملکرد دانه آفتابگردان را به طور معنی­داری افزایش دهد، ولی شدت این افزایش تحت تاثیر رقابت علف­های هرز قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen
  • Sunflower
  • Interference
  • Weed