تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و آلی بر عملکرد اقتصادی و کارایی مصرف نیتروژن مرزنجوش وحشی (Origanum vulgare L.) در شرایط‌ اقلیمی یزد و مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه یزد


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Chemical and Organic Nitrogen on Economic Yield and Nitrogen Use Efficiency of Wild Majoram (Origanum vulgare L.) under Climatic Conditions of Yazd and Mashhad

نویسندگان [English]

  • Rostam YazdaniBiouki 1
  • Mohammad Bannayan Aval 1
  • Hamid Sodaeeizadeh 2
  • Hamid Reza Khazaei 1