دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-86 
4. اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در سه رقم سویا

صفحه 31-40

خدیجه آقائی فرد؛ مرتضی برمکی؛ احمد توبه؛ کمال شهبازی هومونلو؛ یاور درگاهی