دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-80 
2. اثر رژیم های مختلف آبیاری بر کمیت و کیفیت دانه تولیدی در سه رقم سویا

صفحه 13-21

خدیجه آقائی فرد؛ مرتضی برمکی؛ احمد توبه؛ کمال شهبازی هومونلو؛ نسرین رزمی؛ یاور درگاهی