دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-72 
2. واکنش دریافت و استفاده از تشعشع به تغییرات نیتروژن در غلات سرمادوست

صفحه 11-23

مارال اعتصامی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عبدالطیف قلی‌زاده؛ حسین صبوری


5. مقایسه رشد و تجمع ماده خشک در غلات سرمادوست در شرایط محدودیت نیتروژن

صفحه 49-61

مارال اعتصامی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عبدالطیف قلی‌زاده؛ حسین صبوری