درباره نشریه

اولین شماره فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی ان شاءا... در اسفند ماه 1392 به چاپ خواهد رسید و در صورت اخذ اعتبار علمی - پژوهشی بعد از انتشار دو شماره، مقالات چاپ شده در شماره های قبلی نیز واجد درجه علمی - پژوهشی خواهند شد.