پژوهش در اکوسیستم های زراعی (RCE) - فرایند پذیرش مقالات