دریافت شاپا

به استحضار میرساند که شاپای فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی به شرح زیر است:

ISSN 2382-9923