دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی سهم اجزای علوفه و سودمندی کشت مخلوط ماشک کرکدار و تریتیکاله در سیستم جایگزینی همزمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

خسرو عزیزی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ سعید حیدری؛ مریم احمدی فرد


مقایسه رشد و تجمع ماده خشک درغلات سرمادوست در شرایط محدودیت نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

مارال اعتصامی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عبدالطیف قلی زاده؛ حسین صبوری


واکنش دریافت و استفاده از تشعشع به تغییرات نیتروژن در غلات سرمادوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

مارال اعتصامی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عبدالطیف قلی زاده؛ حسین صبوری


ارزیابی عملکرد علوفه و شاخصهای سودمندی کشت مخلوط افزایشی تریتیکاله و ماشک برگ درشت تحت شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

بهروز نصیری؛ علیرضا دارائی مفرد؛ سید حمزه حسینیان


ارزیابی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط افزایشی تریتیکاله و ماشک در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

بهروز نصیری؛ علیرضا دارائی مفرد؛ سید حمزه حسینیان


اثر کاربرد غلظت های مختلف اسیدسالیسیلیک بر رشد و تولید دانه گیاه کرچک تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

هاشم هادی؛ زهرا ایزدی


تاثیر محلول‌پاشی آهن نانو بر کارایی مصرف آهن در چغندرقند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

علیرضا پیرزاد؛ محمود مظلومی؛ بهناز سعادت؛ محمد صدقی


بررسی اثر ریزگردها بر کارایی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

ایرج نصرتی


معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه‌های مهاجم دشت اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

اردوان قربانی؛ علی تیمورزاده؛ امیرحسین کاویان‌پور؛ حمیدرضا محمد دوست چمن آباد؛ جابر شریفی نیارق؛ فرزانه عظیمی مطعم؛ میکائیل بدرزاده


تأثیر محلول پاشی آسکوربات و متانول بر مکانیسم‌های دفاعی، عملکرد دانه و روغن سیاه دانه ( Nigella sativa L.) در شرایط تنش کم آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

مجتبی برادران فیروزآبادی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ مهدیه پارسائیان


اثر محلول پاشی ساکارز، بُر، نیترات پتاسیم و اسید سالیسیلیک روی عملکرد و اجزای عملکرد بوته گوجه فرنگی رقم سوپرآ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

ایوب قربانی دهکردی؛ کامبیز مشایخی؛ بهنام کامکار


بررسی اثر مراحل کنترل علف هرز بر شاخص‌های اکولوژیکی و عملکرد شوید تحت تأثیر تاریخ‌ کاشت در شرایط آب و هوایی شیروان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

سرور خرم دل؛ عبداله ملافیلابی؛ قدریه محمودی؛ لیلا جعفری


اثر مدیریت خاک‌ورزی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

کیوان فتوحی؛ عبدالله جوانمرد؛ حمید مصطفوی


ارزیابی کشت مخلوط و تک کشتی آویشن (Thymus daenensis )و یونجه (Medicago sativa)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1394

محمدرضا کدوری