بررسی کارایی برخی از علف‌کش‌های پیش‌رویشی و تلفیق آن‌ها با وجین دستی بر کنترل علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار علوم علف‌های هرز دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد زراعت

چکیده

به ‌منظور بررسی کارایی برخی از علف‌کش‌های پیش‌رویشی در کنترل علف‌های هرز و افزایش عملکرد لوبیا چشم بلبلی آزمایشی در سال 1390 در روستای برم گاومیشی شهرستان هفتکل استان خوزستان انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل کاربرد پیش‌رویشی علف‌کش‌های ایمازتاپیر (1 لیتر در هکتار)+ وجین، تر‌ی‌فلورالین (2 لیتر در هکتار)+ وجین، پندی متالین (3 لیتر در هکتار) + وجین و ایمازتاپیر (1 لیتر در هکتار) + تر‌ی‌فلورالین (2 لیتر در هکتار)، پندی متالین (3 لیتر در هکتار)+ ایمازتاپیر (1 لیتر در هکتار) همراه با شاهد بدون علف هرز و شاهد با علف هرز بود. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 8 تیمار اجرا شد. نتایج این مطالعه نشان داد که عملکرد دانه، اجزای عملکرد و عملکرد بیولوژیک لوبیا چشم بلبلی به ‌طور موثری تحت تاثیر تیمارهای کنترل علف‌های هرز قرار گرفتند. تیمارهای ایمازتاپیر + وجین دستی، پندی متالین + ایمازتاپیر، ایمازتاپیر، تر‌ی‌فلورالین + ایمازتاپیر و پندی متالین + وجین دستی به ترتیب با راندمان 91، 5/89، 5/85، 83 و 4/75 درصد بیش‌ترین کارایی را در کنترل علف‌های هرز داشتند. بنابراین، تیمارهای پندی متالین + ایمازتاپیر، پندی متالین، ایمازتاپیر و تر‌ی‌فلورالین همراه با یک ‌بار وجین دستی مناسب‌ترین تیمارها برای کنترل علف‌های هرز و افزایش عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط مشابه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Pre-emergence Herbicides and Integrate Them with Hand Weeding on Weed Control, Yield and Yield Components of Cowpea (Vigna unguiculata L.)

نویسندگان [English]

  • Hossein Sabet Zangheneh 1
  • Mohammad Taghi Alebrahim 2
  • Bamdad Motie 3
  • Mohammad Mehdizadeh 1
چکیده [English]

In order to evaluate the efficacy of some Pre-emergence herbicides on weed control and increasing yield of cowpea, an experiment was conducted in the Barmgavmishi village, Haftkel city of Khuzestan province in 2011. Weed control treatments included the pre-emergence applications of Trifluralin (2 lit ha-1) + hand weeding, Pendimethaline (3 lit ha-1) + hand weeding, Imazethapyr (1 lit ha-1), Imazethapyr (1 lit ha-1) + hand weeding, Imazethapyr (1 lit ha-1) + Trifluralin (2 lit ha-1), Imazethapyr (1 lit ha-1) + Pendimethaline (3 lit ha-1) and finally a weed free and weed infested plot also were considered as control. The experimental design was randomized complete block with 8 treatments and 3 replications. The results showed that cowpea seed and biological yield and yield components were significantly affected by weed control treatments. Combined treatments of Imazethapyr + hand weeding, Pendimethaline + Imazethapyr, Imazethapyr, Trifluralin + Imazethapyr, and Pendimethaline + hand weeding effectively controlled weeds by 91, 89.5, 85.5, 83 and 75.4 %, respectively. Thus, the integrated treatments of Pendimethaline + Imazethapyr, Pendimethaline, Imazethapyr  and Trifluralin + hand weeding, were the best treatments for weed control and producing higher yield in cowpea under similar conditions to those in this experiment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imazethapyr
  • Pendimethaline
  • Trifluralin
  • biological yield