پژوهش در اکوسیستم های زراعی (RCE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله