تاثیر مراحل کنترل بر شاخص های اکولوژیکی علف های هرز در مزرعه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شیروان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه آزاد تربت جام

3 دانشگاه هرمزگان

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر تاریخ کاشت شوید و زمان کنترل علف­های هرز در مراحل مختلف رشدی شوید بر شاخص­های اکولوژیکی علف­های هرز بر اساس شاخص­های تنوع، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی 91-1390 اجرا شد. فاکتورها شامل چهار تاریخ کاشت (اول دی، اول بهمن، اول اسفند و اول فروردین) و سه زمان کنترل علف­های هرز شامل مرحله ظهور برگ حقیقی، شاخه­دهی و تشکیل چتر شوید بودند. نمونه‌برداری از گونه­های علف­های هرز، در سه مرحله رشدی شوید قبل از وجین دستی صورت گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که علف­های هرز تحت تاثیر تیمارهای تاریخ کاشت و مرحله کنترل قرار گرفتند، به طوری­که گونه­های پهن­برگ (13 گونه) با دوره رشد یک­ساله (12 گونه) و دارای مسیر فتوسنتزی سه کربنه (16 گونه) غالب بودند. بیشترین فراوانی نسبی در مراحل اول، دوم و سوم نمونه­برداری به ترتیب برای ترشک (53/16 درصد)، قدومه کوهی (53/23 درصد) و سلمه­تره (57/28 درصد) حاصل گردید. در دو مرحله اول و دوم نمونه­برداری تمام گونه­های علف هرز دارای ضریب پایداری کمتر از 25 درصد بودند. در مرحله اول نمونه­برداری، دامنه ضریب غالبیت بین 444/0 تا 952/0 بود، ولی در مرحله دوم و سوم دامنه ضریب غالبیت به ترتیب به 789/2-626/0 و 698/1-958/0 افزایش یافت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Control Stages on Ecological Indices for Weeds in Dill (Anethum graveolens L.) Field affected by Planting Dates in Shirvan

نویسندگان [English]

  • Surur Khorramdel 1
  • Abdollah Mollafilabi 2
  • Ghadrieh Mahmoodi 1
  • Leila Jafari 3
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of planting dates and weed management time at different growth stages of dill on species diversity trends for weeds based on diversity indices, an experiment was performed as factorial layout based on a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station, Shirvan College during growing season of 2011-2012. Treatments were four planting dates (22nd December, 21st January, 20th February and 20th March) and three weed control stages including the first true leaf, start of branching and beginning of flowering stages of dill. Weed samplings were done at three growth stages of dill before hand weeding. The results showed that the weeds affected by planting dates and control stages. So, broad leaves (13 weed species) with annual cycle (12 weed species) and C3 (16 weed species) were dominant. The highest relative frequencies for the first, second and third sampling stages were calculated in monk’s rhubarb (16.53%), corbcille (23.53%) and lamb’s-quarters (28.75%), respectively. All weed species had sustainable coefficient less than 25% for the first and the second stages. At the first sampling stage, dominant coefficient was 0.444-0.952% and these ranges were 0.626-2.789 and 0.958-1.698% for the first and the second sampling stages, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative frequencies
  • Sustainable coefficient
  • Shannon-Weiner index
  • Margalef index
  • Seed yield