واکنش دریافت و استفاده از تشعشع به تغییرات نیتروژن در غلات سرمادوست

نویسندگان

دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

      به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر دریافت و کارایی مصرف نور در غلات سرمادوست، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1393- 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس اجرا شد. تیمارها شامل غلات گندم نان رقم کوهدشت، گندم دوروم رقم سیمره، جو شش ردیفه رقم صحرا، جو دو ردیفه رقم خرم، جو لخت لاین 17، تریتیکاله رقم کانادایی و یولاف زراعی رقم جوانیلو و کود نیتروژنه در دو سطح صفر و مطلوب (گندم نان 150 کیلوگرم در هکتار،گندم دوروم 120 کیلوگرم در هکتار، جو دو ردیفه 120 کیلوگرم در هکتار، جو شش ردیفه 210 کیلوگرم در هکتار، جو لخت 150 کیلوگرم در هکتار، یولاف زراعی 90 کیلوگرم در هکتار و تریتیکاله 240 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که سطوح صفر و مطلوب کود نیتروژنه بر ضریب استهلاک نوری تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداشتند. ضرایب خاموشی برای تریتیکاله 03/0±67/0، گندم نان 03/0±86/0، گندم دوروم 03/0±77/0، جو شش ردیفه 03/0±79/0، جو دو ردیفه 03/0±80/0، جو لخت 05/0±74/0 و یولاف زراعی 04/0±76/0 به دست آمد. کارایی مصرف نور در غلات مورد مطالعه بین 02/2 تا 78/2 گرم بر مگاژول متغیر بود. کارایی مصرف نور در یولاف زراعی 048/0±17/2، گندم دوروم 07/0±02/2، گندم نان 13/0±42/2، جو ردیفه 09/0±33/2، جو لخت 11/0±52/2، جو شش ردیفه 08/0±39/2 و تریتیکاله 14/0±78/2 به دست آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Light Interception and Radiation Use Efficiency in Response to Nitrogen Changes in winter cereals

نویسندگان [English]

  • Maral Etesami
  • Abbas Biabani
  • Ali Rahemi Karizaki
  • Abdolatif GholiZadeh
  • Hossien Sabouri
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of different nitrogen rates on light interception and radiation use efficiency in winter cereals, an experiment was carried out in research field of Gonbad-e-Kavous University with four replications during 2013-2014. Treatments were cereals including bread wheat cv. Koohdasht, durum wheat cv. Seimareh, six row barley Sahra, two row barley Khoram, hull less barley Line 17, Canadian triticale and oat cv. Javaniloo and nitrogen fertilizer at two levels as zero and optimum (bread wheat 150 kg ha-1, durum wheat 120 kg ha-1, two row barley 120 kg ha-1, six row barley 210 kg ha-1, hull less barley 150 kg ha-1, oat 90 kg ha-1and triticale 240 kg ha-1). Results indicated that zero and optimum amount of nitrogen rate had no significant effect on extinction coefficient. Calculated K were for triticale 0.67±0.03, bread wheat 0.86±0.03, for durum wheat 0.77±0.03, for six rowed barley 0.79±0.03, for two rowed barley 0.80±0.03, for hull less barley 0.74±0.05 and for oat 0.76±0.04. Radiation use efficiency obtained from 2.02 to 2.78 grMJ1 m-2 in cereals. Radiation use efficiency gained were for oat 2.17± 0.048, for durum wheat 2.02±0.07, for bread wheat 2.42±0.13, for two rowed barley 2.33± 0.09, for hull less barley 2.52±0.11, for six rowed barley 2.39±0.08 and for triticale 2.78± 0.14

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiation use efficiency
  • Extinction coefficient
  • Wheat
  • Nitrogen