تاثیر محلول‌پاشی آهن نانو بر کارایی مصرف آهن در چغندرقند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت - دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

برای بررسی اثر مقادیر آهن (یک در هزار، دو در هزار و سه در هزار) در مراحل مختلف رشد گیاه (20، 40، 60، 80 و 100 درصد پوشش سطح زمین توسط چغندر قند) روی کارایی مصرف آهن در گیاه چغندرقند، یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در اراضی تحقیقاتی کارخانه قند نقده در سال 1390 اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها روی صفات کارایی مصرف آهن در تولید پروتئین برگ و اندام‌های هوایی، وزن خشک ریشه، بیوماس و عملکرد قند نشان داد که برهم-کنش مقادیر آهن × زمان محلول‌پاشی بر کارایی مصرف آهن در تولید پروتئین برگ و اندام‌های هوایی، وزن خشک ریشه، بیوماس و عملکرد قند در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار شد. بیشترین کارایی مصرف آهن در پروتئین برگ (568) متعلق به تیمار محلول‌پاشی آهن با غلظت یک در هزار در مرحله 40 درصد پوشش سبز بود. در حالی‌که بیشترین کارایی مصرف آهن در پروتئین اندام‌های هوایی (1080)، وزن خشک ریشه (41769)، بیوماس (98009) و عملکرد قند (128152) مربوط به تیمار محلول‌پاشی آهن با غلظت یک در هزار در مرحله رشدی 80 درصد پوشش زمین مربوط می‌باشد. کاهش کارآیی مصرف آهن با افزایش غلظت آن در محلول‌پاشی نشان دهنده بازده نزولی این عنصر ریز مغذی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Foliar Application of Nano-Iron on yield of Fe Use Efficiency in Sugar beet

نویسندگان [English]

  • Alireza Pirzad 1
  • Mahmood Mazlomi 2
  • Behnaz Saadat 2
  • Mohammad Sedghi 3
1 Associated Professor, Urmia University
چکیده [English]

In order to investigate the effects of different amounts of iron (1, 2 and 3 g L-1) in different stages of plant growth (20, 40, 60, 80 and 100 percent of ground cover) for sugar beet Beta vulgaris cv. AZARE) on the efficiency of iron consumption for production of leaf protein, aerial parts protein, root dry and wet weight, biomass and sugar yield in sugar beet, a factorial layout based on a randomized complete block design was conducted with three replications at Research Farm of Azar Ghand Naqadeh Factory in 2011. Analysis of variance showed the significant interaction effect of iron values × foliar spraying time on the Fe Use Efficiency (FeUE) for production of leaf protein, aerial parts protein, root dry weight, biomass and sugar yield. The highest FeUE for leaf protein (568) was obtained from 1 g L-1 at 40% of ground cover. While, the highest FeUE for aerial parts protein (1080), root dry (41769) and wet (268960) weight, biomass (98009) and sugar yield (128152) were observed in Nano-iron foliar application (1 g L-1) at 80% of ground cover. Reduction in Fe Use Efficiency along with higher concentration of iron spraying indicated low of diminishing returns for this micro nutrient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Percent of ground cover
  • Protein
  • yield