ارزیابی عملکرد کمی و کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در کشت مخلوط در سری های جایگزینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زابل

چکیده

به منظور ارزیابی تولید در کشت مخلوط چای ترش و لوبیا چشم بلبلی در سری­های جایگزینی، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه آموزشی تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نسبت­های مختلف کاشت در پنج سطح به صورت کشت خالص چای ترش، 75% چای ترش+ 25% لوبیا چشم بلبلی، 50% چای ترش+ 50% لوبیا چشم بلبلی، 25% چای ترش+ 75% لوبیا چشم بلبلی و کشت خالص لوبیا چشم بلبلی به روش جایگزینی بود. نتایج نشان داد که نسبت­های مختلف کاشت اثر معنی­داری بر صفات مورد مطالعه دو گیاه چای ترش و لوبیا چشم بلبلی داشتند. بیشترین عملکرد اقتصادی و بیولوژیک چای ترش از تیمار کشت خالص به ترتیب برابر با 4/1223 و 1/10605 کیلو گرم در هکتار و کمترین مقادیر آن در نسبت کاشت 25% چای ترش+ 75% لوبیا چشم بلبلی به ترتیب 7/688 و 4/6870 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. نتایج در مورد گیاه لوبیا چشم بلبلی نشان داد که بیشترین  پروتئین دانه در کشت خالص و بیشترین عملکرد بیولوژیک و عملکرد اقتصادی از نسبت کاشت 75% لوبیا چشم بلبلی+ 25% چای ترش حاصل شد. بالاترین نسبت برابری زمین برابری زمین در نسبت کاشت 75% لوبیا چشم بلبلی+ 25% چای ترش به میزان 65/1 به دست آمد که نشان دهنده 65 درصد افزایش سودمندی زراعی کشت مخلوط دو گونه نسبت به کشت خالص آن­ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Quantity and Quality Yield of Roselle (Hibiscussabdariffa L.) and Cowpea (Vignaunguiculata L.) in Intercropping at Replacement Series

نویسندگان [English]

  • Hossein Heydari
  • Mehdi Dahmardeh
  • Eisa Khammari
چکیده [English]

In order to evaluate of production in Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) and Cowpea (Vigna unguiculata L.) intercropping at replacement series, a field experiment was conducted based on a randomized complete block design with four replications in Research station of agriculture university of Zabol in the growing season of 2012-2013.Treatments included planting pattern with 5 levels (sole Roselle, 75% Roselle+ 25% Cowpea, 50% Roselle+ 50% Cowpea, 25% Roselle+ 75% Cowpea and sole Cowpea) using replacement method. Results showed that different planting ratios had significant effect on all traits in Roselle and Cowpea. The highest economic and biological yield of Roselle were achieved in sole cropping with 1223.4 and 10605.1 kg ha-1 and the lowest in planting ratio of 25% Roselle+ 75% Cowpea with 688.7 and 6870.4 kg ha-1, respectively. Results showed that the maximum protein content of Cowpea in sole cropping and the highest biological yield and grain yield achieved in planting ratio of 75% Cowpea+ 25% Roselle, respectively. The highest LER values (1.65) were obtained in planting ratio of 75% Cowpea+ 25% Roselle. This means that grain yield in intercropping improved by 65% as compared with sole cropping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protein grain
  • Intercropping
  • Planting ratio
  • Land equivalent ratio