بررسی وزن خشک و تراکم علف های هرز ‏تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و زمان های مختلف تداخل در آفتابگردان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه بیرجند

چکیده

وزن خشک و تراکم علف­های­ هرز از عوامل مهم و بدیهی تاثیرگذار بر عملکرد محصولات زراعی هستند که می­توان با روش­های مختلف از جمله زمان، مقدار و نحوه کوددهی، مدیریت مناسبی را بر این عوامل اعمال کرد. به منظور بررسی و تعیین وزن خشک و تراکم علف­های ­هرز ‏تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و زمان­های تداخل در آفتابگردان، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 24 تیمار و 3 تکرار به اجرا در آمد. فاکتور اول، شامل 3 سطح کود نیتروژنه (صفر، 100 و 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و فاکتور دوم زمان­های مختلف رقابت آفتابگردان با علف­ هرز بر مبنای مراحل رشدی آفتابگردان بود. علف­های ­هرز غالب مزرعه، سوروف، پنیرک، پیچک، تاج خروس، سلمه تره و ازمک بود. افزایش زمان تداخل علف­های ­هرز موجب افزایش وزن خشک علف­های ­هرز در واحد سطح گردید، به طوری که در تداخل تمام فصل به حداکثر میزان خود رسید. این حداکثر برای سطوح کودی صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، به ترتیب 49/80 ، 43/143 و 7/118 گرم در متر مربع بود. عملکرد دانه آفتابگردان به شکل معنی­داری تحت تأثیر رقابت علف­های ­هرز قرار گرفت و تداوم حضور علف­های ­هرز تا آخر فصل موجب کاهش شدیدی در عملکرد دانه گردید. هرچند با افزایش زمان تداخل، تراکم علف­های ­هرز کاهش یافت، ولی غالبیت آن­ها از نظر تعداد حفظ شد. افزایش زمان عاری از علف ­­هرز نیز تراکم آن­ها در انتهای فصل را به شدت کاهش داد. بیشترین وزن خشک و رقابت علف­های­ هرز و در نتیجه کمترین عملکرد آفتابگردان در تیمارهای رقابت، در سطح کودیKg ha-1 100 بدست آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Weed Density and Dry Weight under the Influence of Different Nitrogen amounts and Different Times of Interference in Sunflower

نویسندگان [English]

  • Afshar Azadbakht 1
  • Sohrab Mahmoodi 2
  • Seyyed Vahid Eslami 2
  • Mohammad Taghi Alebrahim 1
چکیده [English]

The dry weight and weed density are the important factors and have obvious effects on crop yield that can be achieved by several methods including time, amount and method of application to apply the appropriate management of these factors. In order to study of nitrogen effect on critical period of weed control in sunflower (Heliantus annus L.) in Birjand region, a split plot experiment based on randomized complete block design was conducted with 24 treatments and 3 replications in research farm of college of agriculture of Birjand University in 2010. The main factor was 3 levels of nitrogen (0, 100 and 200 Kg ha-1) and the sub factor was different weed competition periods on sunflower growth stages. The dominant weeds in farm were Pigweed, Common mallow, European bindweed, Amaranth, Lambs quarter and Hoary cress. Increasing in time of weed interference was increased weed dry weight per unit area established, so that reached to its maximum amount of in all season interference. This maximum for fertilizer levels of 0, 100 and 200 kg ha-1 nitrogen, were 80.49, 143.43 and 118.7 g m-2, respectively. The sunflower seeds yield was significantly affected by weed competition and continued to the end of weed presence which reduced grain yield intensely. However, with the increase in time of interference, weed density decreased, but their dominance count was preserved. With increasing the density of the weed-free time weeds were strongly reduced at the end of the season. The highest dry matter and weed competition and as a result, the lowest yield of sunflower competition treatments recovered in the level of 100 kg ha-1 nitrogen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sunflower
  • Dry weight
  • Density
  • Weed control
  • Nitrogen