پژوهش در اکوسیستم های زراعی (RCE) - واژه نامه اختصاصی