اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر غلظت عناصر کم مصرف و برخی از شاخص‌های رشدی شلغم علوفه‌ای (Brassica Rapa L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به ­منظور بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر غلظت عناصر کم مصرف و برخی از شاخص­های رشدی شلغم علوفه­ای آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه پژوهشی موسسه­ تحقیقات برنج کشور (رشت) در سال زراعی 91-1390 اجرا شد. 14 تیمار آزمایشی شامل شاهد (بدون کود و بدون تلقیح)، کود کامل شیمیایی و بدون تلقیح، تلقیح با Azotobacter chroococcum strain 12 همراه با کاربرد سطوح مختلف (صفر، 50، 75 و 100 درصد) کود شیمیایی نیتروژنه، تلقیح با Pseudomonas fluorescens strain 41همراه با کاربرد سطوح مختلف (صفر، 50، 75 و 100 درصد) کود شیمیایی فسفره و تلقیح با P. fluorescens strain 41 + A. chroococcum strain 12 همراه با کاربرد سطوح مختلف (صفر، 50، 75 و 100 درصد) کودهای شیمیایی نیتروژنه و فسفره بود. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت عناصر مس، منیزیم، منگنز، آهن و فسفر در شاخساره و غده گیاه و هم­چنین، عملکرد علوفه، شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته و غلظت کلروفیل a و b تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار گرفت. بیش­ترین غلظت عناصر کم مصرف و شاخص­های رشد در تیمار تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم و سودوموناس فلورسنس و 50 درصد کودهای شیمیایی نیتروژنه و فسفره به­ دست آمد.تلقیح بذر با باکتری­های محرک رشد، مصرف هم­زمان کود شیمیایی فسفره و نیتروژنه را به ­مقدار 50 درصد مقدار مورد نیاز آن کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Biological and Chemical Fertilizers Application on Nutrients Concentration and Growth Characteristics of Forage Turnips (Brassica Rapa)

نویسندگان [English]

  • Azam Roumani
  • Seyed Mohammadreza Ehteshami
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of biological and chemical fertilizers application on nutrients concentration and growth characteristicsof forage turnip, an experiment was conducted at Rice Research Institute in 2012. The experiment was arranged base on randomized complete block design with three replications. Treatments were involved 14 levels: control (no fertilizer and uninoculation), chemical fertilizer and uninoculation, inoculation with Azotobacter chroococcum strain 12 + (0, 50, 75 and 100 percent nitrogen), inoculated with Pseudomonas fluorescens strain 41 + (0, 50, 75 and 100 percent phosphorus) and inoculated with P. fluorescens strain 41 + A. chroococcum strain 12 + (0, 50, 75 and 100 percent N.P). The results of experiment showed that the concentration of Cu, Mg, Mn, Fe and P in shoots and tubers of plants and forage yield, leaf area index, plant height and content of chlorophyll a and b affected by different treatments. The highest nutrients concentration and growth characteristic obtained from inoculation with Azotobacter and Pseudomonas and 50% of nitrogen and phosphorus fertilizers. Overall, seed inoculation with biofertilizers reduced nitrogen and phosphorous containing chemical fertilizers up to 50%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azotobacter chroococcum
  • Brassica rapa
  • growth characteristics
  • nutrients
  • Pseudomonas fluorescens