دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-82 
7. ارزیابی روشهای مختلف خاکورزی بر ویژگیهای فیزیکی خاک و رشد چغندرقند (Beta vulgaris L.)

صفحه 83-94

عبدالله جوانمرد؛ غلامرضا قهرمانیان؛ کیوان فتوحی؛ امیر اسدی دانالو