ارزیابی کمی و کیفی لگوم‌های علوفه‌ای تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی صفات کمی و کیفی برخی از لگوم­های علوفه­ای تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، تحقیقی در سال زراعی 92-1391 در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان به اجرا درآمد. آزمایش به صورت طرح کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. عامل اصلی شامل سطوح آبیاری (عدم آبیاری، یک­بارآبیاری و دوبار آبیاری) و عامل فرعی شامل بقولات علوفه­ای (ماشک گل خوشه‌ای، نخود علوفه­ای، ماشک پانونیکا و خلر) بود. نتایج نشان داد که سطوح آبیاری و گونه لگوم اثر معنی­داری بر صفات ارتفاع بوته، وزن تر و خشک علوفه، درصد پروتئین، درصد NDF و ADF داشتند. بیشترین ارتفاع بوته )66/78 سانتی متر( متعلق به نخود علوفه­ای و بیشترین وزن تر علوفه (21/2 کیلوگرم در متر مربع) و درصد پروتئین (63/19 درصد) متعلق به خلر بود. بیشترین درصد NDF و ADF به ترتیب به ماشک گل خوشه­ای و ماشک پانونیکا تعلق داشت. خلر به ترتیب حداکثر وزن تر و خشک علوفه را در سطح دو بار آبیاری و سطح بدون آبیاری به خود اختصاص داد. در شرایط یک مرتبه آبیاری، نخود علوفه­ای از نظر صفات وزن تر و خشک علوفه نسبت به دیگر لگوم­ها برتری نشان داد. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که کاشت خلر و نخود علوفه­ای به دلیل عملکرد بالای علوفه و معیارهای مطلوب خوش خوراکی، به عنوان لگوم­های مناسب برای کاشت در شرایط محیطی منطقه کردستان شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative and Qualitative Evaluation of Forage Legumes Rainfed and Supplemental Irrigation Conditions

نویسندگان [English]

  • Sarhad Bahrami
  • Weria Weisany
  • Arian Afshari
چکیده [English]

In order to evaluatethe quantitative and qualitative traits of forage legumes under rainfed and supplemental irrigation conditions, a field experiment was conducted using a split plot based on randomized complete blocks design with three replications at the Research Station, Agriculture and Natural Resources Research Center of Kurdistan during growing season of 2012-2013. Main factor was irrigation levels (no irrigation, one time irrigation and two times irrigations) and sub-plots was including legume species (Vica villosa L., Pisum sativum L., Vica panonica L., Lathyrus sativus L.). Results showed that plant height, fresh and dry weight, protein percent, NDF and ADF percent were significantly affected by irrigation levels and legume species. P. sativum had maximum height and L. sativus had the highest fresh weight and protein percent. Maximum NDF and ADF was belonged to V. villosa and V. panonica, respectively. L. sativus had the highest fresh and dry weight of forage in two times and no irrigation levels. Under one irrigation condition, P. sativum in terms of fresh and dry weight of forage, was superior compared to other legumes. Finally, according to the results of this study, P. sativum and L. sativus because of high yield and growth are suitable for planting in environmental conditions of Kurdistan Region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forage legumes
  • forage quality
  • forage yield
  • Irrigation levels