تاثیر کودهای زیستی و آلی بر روی جذب عناصر غذایی N، P، K و عملکرد کمی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه زراعت،دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر قارچ میکوریزا، کود فسفات زیستی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز یک آزمایش فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار به ­صورت مزرعه­ای در سال 1392 در شهرستان خرم­آباد اجرا شد. فاکتورهای مورد آزمایش استفاده از قارچ میکوریزا در دو سطح، کود فسفات زیستی و کود دامی در سه سطح به همراه یک کرت به ­عنوان شاهد کود شیمیایی (نیتروژن، فسفر، پتاسیم به­ میزان 60، 90 و 90 کیلوگرم در هکتار) در هر تکرار بود و مقایسه آن با تیمارهای کودهای زیستی و دامی نیز در قالب طرح بلوک کامل تصادفی صورت گرفت. نتایج مقایسه میانگین­ها نشان داد که بیش­ترین تعداد شاخه­های فرعی (5/23)، طول ریشه (83/23 سانتی­متر)، میزان غلظت نیتروژن (93/3 درصد)، فسفر (67/3 درصد) و پتاسیم (41/1 درصد) دانه، عملکرد سرشاخه گل­دار (67/1902 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه (67/1780 کیلوگرم در هکتار) بر اثر تلقیح با میکوریزا، مصرف 70 کیلوگرم کود فسفات زیستی و 20 تن در هکتار کود دامی حاصل شد که به ترتیب 247، 100، 68 ،51، 85، 44 و 80 درصد بیشتر از شاهد بود. اثر متقابل معنی داری در بین تلقیح میکوریزا و کود فسفات زیستی مشاهده شد. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، تیمار تلقیح با میکوریزا، مصرف 70 کیلوگرم کود فسفات زیستی و 20 تن کود دامی، بهترین شرایط را جهت دستیابی به بیشترین عملکرد کمی در گیاه دارویی گشنیز در سیستم کشاورزی پایدار فراهم آورده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Bio fertilizer and Manure Application on the absorbtion of N, P and K nutrients and Yield Quantity in Coriander (Coriandrum sativum L.)

نویسندگان [English]

  • Asma Bastami 1
  • Majid Majidian 2
چکیده [English]

In order to investigate the effects of mycorrhizal fungi, phosphatic biofertilizer and manure application on quantitative and qualitative yield of coriander a factorial experiment was conducted based randomized complete blocks design with 18 treatments and three replications as field experiment at Khoramabad in 2013. The factors were mycorrhizal inoculation in two levels, phosphatic biofertilizer and manure in three levels accompanied with a check plot as chemical fertilizer (N, P, and K in the rate of 60, 90, and 90 Kg ha-1) which its mean comparison with biofertilizer and manure was performed in randomized complete block design. Results showed that the highest number of branches (23.5), root length (23.83 cm), grain N )3.93 %), P (3.67 %), and K (1.41 %) contents, yield of flowering shoots (1902.67 Kg ha-1) and seed yield )1780.67 Kg ha-1) were obtained from inoculation with mycorrhiza, application of 70 Kg ha-1 phosphate biofertilizer and 20 ton ha-1 manure which were 247, 100, 68, 51, 85, 44 and 80 % more than chemical control. Significant interactions were observed between mycorrhizal inoculation and phosphate biofertilizer. According to the results of this study, inoculation with mycorrhiza, application of 70 Kg ha-1 phosphate biofertilizer and 20 ton ha-1 manure prepared the best condition in order to reach to the highest yield quality and quantity in coriander in a sustainable agroecosystem.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coriander
  • manure
  • mycorrhiza
  • Nitrogen
  • Seed yield