معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های مهاجم دشت اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه گرگان

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده

شناسایی فلور علف­های هرز یا مهاجم نقش موثری در اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت کنترل بهینه علف­های هرز و در پی آن افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و در نتیجه صرفه بهتر اقتصادی دارد. بررسی گونه­های علف­هرز یا مهاجم دشت اردبیل با پیمایش صحرایی (بین سال­های 1373 تا 1391) انجام و گونه­های جمع­آوری شده به هرباریوم انتقال و شناسایی گردید. نتایج نشان داد که در بین گونه­های گیاهی منطقه 182 گونه به عنوان علف­هرز در مزارع آبی و دیم و حاشیه اراضی رشد می­کنند که متعلق به 31 تیره و 129 جنس هستند. در بین آن­ها تیره­های گندمیان، کاسنی، شب­بو، بقولات و نعناع بیشترین فراوانی را داشتند. از بین گونه­های هرز شناسایی شده منطقه 68/35 درصد (65 گونه) دارای خاصیت دارویی بودند. فرم­های زیستی غالب بر­اساس روش رانکیه تروفیت­ها (Th) با 84/64 درصد (118گونه) و همی­کریپتوفیت­ها (He) با 57/28 درصد (52 گونه) بودند. از نظر پراکنش جغرافیایی، بیشترین عناصر رویشی مربوط به ناحیه ایران تورانی و سپس، عناصر ناحیه اروسیبری- مدیترانه­ای است. با استناد به طبقه­بندی سازمان IUCN و کتاب قرمز ایران گونه­ها از نظر حفاظتی طبقه­بندی و در نهایت 6 گونه به عنوان گونه اندمیک ایران و 10 گونه به عنوان گونه­های با خطر کم و داده ناکافی تعیین گردید. با استناد به این نتایج مبارزه و حذف گونه­های مهاجم از لحاظ زیست محیطی اختلالی ایجاد نخواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Flora, Life Forms and Geographical Distribution of Invasive Weeds under Ardabil Plain

نویسندگان [English]

  • Ardavan Ghorbani 1
  • Ali Teimoorzadeh 1
  • Amir Hossein Kavianpoor 2
  • Hamidreza Mohammaddoost Chamanabad 1
  • Jaber Sharifi Niaragh 3
  • Farzaneh Azimi Motem 3
  • Mikaiel BaderZadeh 1
چکیده [English]

Identification of weed or invasive flora has special role in the adaption of suitable strategies for optimum control of weeds, yield improvement of agricultural production and thus improving economic efficiency. Study of Ardabil plain invasive weeds based on the fieldworks, specimens were collected and transfred to the herbarum and identified. Results showed that from the identified plant species, 182 species grow at the irrigated, rainfed and and edge of those lands as weeds which belong to 31 families and 129 genera. Among them, Poaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae and Lamiaceae families have the highest frequency. Among the identified weed species 35.68% (65 species) have medicinal values. The life forms of the identified species using Raunkiaer's method were Therophytes (Th) with 64.84% (118 species) and Hemicryptophytes (He) with 28.57% (52 species), which are the dominant lifeforms. From the crotype perspective, the most of the species belong to Irano Turanean and then Euro- Siberian, and Mediteranian regions. According to the IUCN categories and red data book of Iran, species were classified and finally, 6 endemic species and 10 low risk and data deficiency species were identified. By considering these results, struggling and eliminating invader species will not create disruption from the environmental perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil
  • Biodiversity
  • Identification and management of invasive weeds