مقایسه رشد و تجمع ماده خشک در غلات سرمادوست در شرایط محدودیت نیتروژن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

به منظور بررسی رشد غلات سرمادوست بر اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1393- 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس اجرا شد. گندم نان (TriticumAestivum L.) رقم کوهدشت، گندم دوروم (Triticum turgidum L.) رقمسیمره، جو شش ردیفه صحرا، جو دو ردیفه خرم، جو لخت لاین 17 (Hordeum vulgareL.)، یولاف زراعی (Avenasativa L.) کانادایی و تریتیکاله (Triticosecale Wittmack L.) جوانیلو در دو سطح کود نیتروژنه صفر و مطلوب (گندم نان و جو لخت 150 کیلوگرم در هکتار، گندم دوروم و جو دو ردیفه 120 کیلوگرم در هکتار، جو شش ردیفه 210 کیلوگرم در هکتار، یولاف زراعی 90 کیلوگرم در هکتار و تریتیکاله 240 کیلوگرم در هکتار) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تریتیکاله بیشترین (45/409 گرم بر متر مربع) و یولاف زراعی (85/182 گرم بر متر مربع) کمترین عملکرد دانه را در بین غلات به خود اختصاص دادند. حداکثر شاخص سطح برگ بین 08/6 (تریتیکاله) تا 28/3 (جو لخت) متغیر بود. تریتیکاله و دوروم به ترتیب با 9/2054 و 1528 گرم بر متر مربع بیشترین و کمترین مقدار ماده خشک تجمعی را نشان دادند. حداکثر و حداقل CGR در تریتیکاله (19/45 گرم بر متر مربع در روز) و دوروم (78/29 گرم در متر مربع در روز) مشاهده شد. شاخص سطح برگ، سرعت رشد جامعه گیاهی، سرعت رشد نسبی و دوام سطح برگ با عملکرد همبستگی مثبت و معنی‌داری نشان دادند.LAI  بحرانی تریتیکاله (05/6) بیشتر از سایر غلات بود. با توجه به نتایج، تریتیکاله گیاهی مناسب کشت در شرایط گنبد کاووس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Growth and Accumulation of Dry Matter in Winter Cereals under Nitrogen Limitation Conditions

نویسندگان [English]

  • Maral Etesami
  • Abbas Biabani
  • Ali Rahemi Karizaki
  • Abdolatif GholiZadeh
  • Hossien Sabouri
چکیده [English]

In order to study the growth of winter cereals under different amount of nitrogen fertilizer application, an experiment was carried out in Research Field of Gonbad-e- Kavous University during 2013-2014. Cereals including bread wheat (Triticum aestivum L.) cv. Koohdasht, durum wheat (Triticum turgidum L.) cv. Seimareh, six rowed barley Sahra, two rowed barley Khoram, naked barley Line 17 (Hordeum vulgare L), Canadian oat (Avena sativa L.) and triticale Javaniloo (Triticosecale Wittmack L.) at two nitrogen levels as zero and optimum (bread wheat 150 kg ha-1, durum wheat 120 kg ha-1, two row barley 12 kg ha-1, six row barley 210 kg ha-1, hull less barley 150 kg ha-1, oat 90 kg ha-1 and triticale 240 kg ha-1) considered as treatments. Results indicated that among the cereals triticale had the highest grain yield (409.45 gr m-2) while oat had the lowest (182.95 gr m-2). The maximum of leaf area index varied between 6.07 (triticale) and 3.28 (hull less barley). Triticale with 2054.9 gr m-2 and durum wheat with 1528 gr m-2 had the highest and lowest accumulation dry matter, respectively. Maximum CGR was observed in triticale (45.19 gr m2 day-1) while the minimum CGR was in durum (29.78 gr m2 day-1). Leaf area index, crop growth rate, relative growth rate and leaf area duration showed positive and significant correlation with yield. Critical leaf area index of triticale was more than other cereals (6.05). According to the results, triticale is the best plant to cultivation in Gonbad- e- Kavous condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • barley
  • Leaf area
  • Growth indices
  • Wheat