تاثیر آرایش‌ کاشت بر کارایی استفاده از تشعشع در چند رقم آفتابگردان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 محقق مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول

3 3- دانش آموخته رشته زراعت دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

    به منظور بررسی تاثیر آرایش کاشت بر کارایی تشعشع و تجمع ماده خشک در آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی 91-92 انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه سطح آرایش کاشت 5/27×45، 5/20×60، 5/16×75 سانتی­متر و سه رقم آفتابگردان (آرماویرسکی، آذرگل و پروگرس) با تراکم 8 بوته در متر مربع بود. صفات اندازه­گیری شده شامل میزان اخذ نور، شاخص برداشت و کارایی اخذ نور بود. نتایج پژوهش نشان داد که اثر آرایش کاشت بر تشعشع فعال فتوسنتزی جذب شده در پایین کانوپی، 58 روز پس از کاشت معنی­دار بود و در وسط کانوپی در 58 و 71 روز پس از کاشت اثر متقابل آرایش کاشت و رقم معنی­دار شد. بیشترین میزان کارایی جذب نور نیز در 84 و 114 روز در پس از کاشت در رقم آذرگل مشاهده شد. این در حالی ­بود که شاخص سطح برگ در رقم آذرگل کمتر از سایر ارقام بود. با توجه به این که شاخص سطح برگ رابطه عکس با کارایی اخذ تشعشع دارد، بنابراین به نظر می­رسد که کاهش شاخص برگ از دلایل افزایش کارایی اخذ نور در رقم آذرگل باشد. همچنین، دامنه کارایی مصرف نور بین 21/0 تا 3/0 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Planting Pattern on the Radiation Use Efficiency in Some Sunflower Cultivars

نویسندگان [English]

  • Hourieh Tavakoli 1
  • Nasibeh Tavakoli 1
  • Seyed Ahmad Kalantar Ahmadi 2
  • Amir Yousefi Kordlar 3
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of planting patterns on radiation use efficiency and dry matter accumulation of sunflower an experiment was conducted as factorial layout based on a randomized complete block design with three replications at Mohaghegh Ardabili University during growing season of 2012-2013. Treatments included three levels of planting pattern (including 45×27.5, 60×20.5, 75×16.5 cm) and three sunflower cultivars (Armavirski, Azargol and Progress) with the density of 8 plant m-2. Results showed the effect of planting pattern significantly affected photosynthesis active radiation on the bottom of sunflower canopy at 58 days after sowing. Interaction of planting pattern and cultivar was significant on the middle of canopy at 57 and 71 days after sowing time. The highest radiation use efficiency belonged to Azargol at 84 and 114 days after sowing. While leaf area index of Azargol cultivar was less than the others. By considering that leaf area index had an inverse relationship with radiation use efficiency it seems that reduction of leaf area index caused to increase of radiation use efficiency in Azargol cultivar. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sunflower
  • radiation
  • light interception efficiency