دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 , 4، پاییز 1394، صفحه 1-77 
2. تاثیر آرایش‌ کاشت بر کارایی استفاده از تشعشع در چند رقم آفتابگردان

صفحه 13-21

حوریه توکلی؛ نصیبه توکلی؛ سید احمد کلانتر احمدی؛ امیر یوسفی کردلر