بررسی اثر تراکم بذری جو به عنوان گیاه همراه و مدیریت علف‌های هرز بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و استقرار یونجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 3. عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

به منظور بررسی اثر گیاه همراه جو (Hordeum vulgare  L.) بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و استقرار یونجه، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در مشکین‌دشت کرج در سال زراعی 1394-1393 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: 1- یونجه+ 30 کیلوگرم جو، 2- یونجه+ 60 کیلوگرم جو، 3- یونجه+ 90 کیلوگرم جو، 4- یونجه+ 120 کیلوگرم جو، 5- یونجه+150 کیلوگرم جو، 6- یونجه خالص+ علفکش (باریک برگ‌کش سوپرگالانت و پهن برگ‌کش توفوردی بی با غلظت‌های توصیه شده) و 7- یونجه خالص+ بدون کنترل علف هرز (شاهد) بود. صفات اندازه گیری شده در این آزمایش شامل صفات کیفی علوفه (چین نخست)، تراکم یونجه (چین اول و چهارم)، عملکرد کل علوفه خشک و زیست توده کل علف‌های هرز (در صورت وجود) طی 4 چین بودند. نتایج نشان داد که در چین نخست سال اول، عملکرد کل ماده خشک و کیفیت علوفه، کنترل علف‌های هرز و تراکم بوته‌های یونجه در تیمارهای حاوی گیاه همراه جو در مقایسه با تیمار علفکش و شاهد بیشتر بود. بیشترین عملکرد علوفه خشک در سال نخست مربوط به تراکم 150 کیلوگرم بود (5/19413 کیلوگرم/هکتار) که با تراکم 60 کیلوگرم در هکتار جو (8/17958 کیلوگرم/هکتار) اختلاف معنی‌داری نشان نداد. بیشترین درصد 1DMD (64/42 درصد) و 2 CP (44/8 درصد) و کمترین درصد 3ADF (57/40 درصد) و 4NDF (27/60) در چین نخست مربوط به تراکم 60 کیلوگرم در هکتار جو بود. تراکم بوته‌های یونجه در پایان سال اول آزمایش در تیمار 60 کیلوگرم در هکتار جو بیشترین بود. بر اساس نتایج به دست آمده، تیمار 60 کیلوگرم در هکتار گیاه همراه جو به جهت داشتن حداکثر تولید علوفه خشک، صفات کیفی علوفه، کنترل علف‌های هرز و استقرار بوته‌های یونجه، تیمار برتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Barley Companion Crop Seeding Rate as Companion Crop and Weed Management on Forage Yield and Quality and Alfalfa Establishment

نویسندگان [English]

  • Vahid Mohammadi 1
  • Mohammad Galavi 1
  • Fariba Meighani 2
  • Ahmad Ghanbari 1
  • Mahmoud Ramroudi 1
چکیده [English]

In order to study the effects of barley as companion crop on forage yield and quality and alfalfa establishment, an experiment was conducted based on a randomized complete blocks design with 4 replications at research fields of Plant Protection Research Institute, Karaj, Iran, in 2013- 2014. Treatments comprised of 1- alfalfa+ 30 kg barley, 2- alfalfa+ 60 kg barley, 3- alfalfa+ 90 kg barley, 4- alfalfa+ 120 kg of barley, 5- alfalfa+ 150 kg barley, 6- sole alfalfa+ herbicide (gallant supper herbicide for narrow-leaf weeds and 2, 4-DB herbicide for broadleaf weeds based on the recommended concentrations) and 7- sole alfalfa (control). Measured traits in this experiment included quality traits of forage (cut 1), alfalfa density (cut 1 and 4), dry matter yield and weed biomass (if any) in second, third and fourth cuts. Results showed that in cut 1, treatments containing barley companion crop in comparison with alfalfa + herbicide and control, had more forage yield and quality, weed control and alfalfa plants density. The highest of forage dry matter yield in the first year was observed in 150 kg/ha barley seeding rate (19413.5 kg/ha) that did not had significant differences with 60 kg/ha barley (17958.8 kg/ha). Also, between treatments containing barley as companion crop in cut 1 of the first year, the 60 kg/ha of barley companion crop has highest DMD (42.64 percent), CP (8.44 percent) and lowest ADF (40.57 %) and NDF (60.27). Alfalfa plants density in the end of first year was highest in 60 kg/ha of barley companion crop. Based on the obtained results, treatment with 60 kg/ha barley companion crop in other to a maximum production of forage dry matter, quality traits, weed control and alfalfa plant density, was superior treatment.
In order to study the effects of barley as companion crop on forage yield and quality and alfalfa establishment, an experiment was conducted based on a randomized complete blocks design with 4 replications at research fields of Plant Protection Research Institute, Karaj, Iran, in 2013- 2014. Treatments comprised of 1- alfalfa+ 30 kg barley, 2- alfalfa+ 60 kg barley, 3- alfalfa+ 90 kg barley, 4- alfalfa+ 120 kg of barley, 5- alfalfa+ 150 kg barley, 6- sole alfalfa+ herbicide (gallant supper herbicide for narrow-leaf weeds and 2, 4-DB herbicide for broadleaf weeds based on the recommended concentrations) and 7- sole alfalfa (control). Measured traits in this experiment included quality traits of forage (cut 1), alfalfa density (cut 1 and 4), dry matter yield and weed biomass (if any) in second, third and fourth cuts. Results showed that in cut 1, treatments containing barley companion crop in comparison with alfalfa + herbicide and control, had more forage yield and quality, weed control and alfalfa plants density. The highest of forage dry matter yield in the first year was observed in 150 kg/ha barley seeding rate (19413.5 kg/ha) that did not had significant differences with 60 kg/ha barley (17958.8 kg/ha). Also, between treatments containing barley as companion crop in cut 1 of the first year, the 60 kg/ha of barley companion crop has highest DMD (42.64 percent), CP (8.44 percent) and lowest ADF (40.57 %) and NDF (60.27). Alfalfa plants density in the end of first year was highest in 60 kg/ha of barley companion crop. Based on the obtained results, treatment with 60 kg/ha barley companion crop in other to a maximum production of forage dry matter, quality traits, weed control and alfalfa plant density, was superior treatment.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forage dry matter yield
  • Forage legumes
  • Herbicide
  • Non-chemical management