بررسی شاخص‌های رشد ذرت (SC. 704) در پاسخ به زمان سرکوبی و تراکم مختلف مالچ زنده ماشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد

2 دانشگاه لرستان

چکیده

به منظو ارزیابی تاثیر مالچ زنده ماشک بر شاخص‌های رشد (CGR, NAR, LAI) در ذرت دانه‌ای، آزمایشی در سال زراعی 94-1393 با آرایش کرت‌های خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی (RCBD) با چهار تکرار در استان فارس، شهرستان فیروزآباد، طراحی و اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل توقف رشد مالچ زنده ماشک در سه زمان (4، 6 و 8 برگی ذرت به وسیله علف‌کش توفوردی به میزان 750 سی‌سی در هکتار) و فاکتور فرعی شامل تراکم مالچ زنده ماشک در سه سطح (10، 20، 40 بوته در مترمربع)، همراه با دو شاهد عدم وجین علف‌هرز (NW) و وجین علف‌هرز (W) در کرت فرعی قرار گرفتند. حداکثر میزان شاخص سطح برگ (LAI) در فاصله زمانی 65-50 روز پس از کاشت بذر مشاهده گردید که بیشترین (49/6) و کمترین (63/3) میزان به ترتیب متعلق به تیمار شاهد وجین و سرکوب مالچ زنده در مرحله 8 برگی با تراکم 40 بوته در متر مربع بود. بیشترین سرعت رشد محصول (CGR) (41/83) در بازه زمانی 50-35 روز پس از کاشت بذر و متعلق به تیمار شاهد وجین و کمترین میزان (22/36) مربوط به تیمار سرکوب مالچ زنده در مرحله 8 برگی با تراکم 10 بوته در متر بود. سرعت جذب خالص (NAR) برای کلیه تیمارها در مراحل ابتدایی رشد در بالاترین مقدار بود، به‌طوری‌که بیشترین و کمترین آن به ترتیب معادل 08/31 و 87/19 گرم بر متر مربع سطح برگ در روز متعلق به تیمارهای سرکوبی مالچ زنده در مرحله 4 برگی با تراکم 10 بوته در متر مربع و سرکوب مالچ زنده در مرحله 8 برگی با تراکم 40 بوته در متر مربع بود. به‌طور کلی، می‌توان نتیجه گرفت که برای دستیابی به بهترین عملکرد دانه ذرت کاربرد مالچ زنده ماشک معمولی با تراکم 10 بوته در متر مربع در کشت مخلوط و توقف رشد آن در مرحله 6 برگی ذرت قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Corn (Zea mays L.) Growth Indices in Response to Removal Time and Different Densities of Vicia sativa as a Living Mulch

نویسندگان [English]

  • Amene Haqshenas 1
  • Abdol-Reza Ahmadi 2
  • Alireza Daraei Mofrad 2
  • Yousef Heidari 1
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of live mulch of vetch on growth indices (CGR, NAR, LAI), yield and yield components, biological yield and harvest index of flint corn an experiment was conducted in Firouz Abad town, the Fars Province, Iran, in cropping year of 2014-15 with application of main factor as growth suppression of live mulch of vetch on three levels including 4, 6 and 8 leaves stage in corn with 2,4-D herbicide (750cc per hectare) and subplots as density of live mulch in three levels including 10, 20 and 40 plant m-2) with two control, non-weeding (NW) and weeding (W) controls, in the form of split-plot based on RCBD with four replications. Highest leaf area index (LAI) observed in 50-65 days intervals from seeding which the highest and lowest (6.49 and 3.63, respectively) was related to weeding control treatment and living mulch suppression at 8-leaves with density of 40 plants m-2. Maximum crop growth rate (83.41) was attributed to 35-50 days after seeding in the weed control and minimum CGR (36.22) was related to the treatment live mulch suppression in 8-leaves stage in the density of 10 plants m-2. Net Assimilation Rate (NAR) for all treatments was the highest at primary growth stages, so the highest and the lowest NAR (31.08 and 19.87 gr m-2.day) was belonged to live mulch suppression at 8-leaves stage by density of 10 plants m-2.Thus, results obtained in evaluation showed that in order to achieving the highest yield of corn and suppression of weed, application of ordinary vetch by 10 plants m-2 and its suppression on 6-leaves stage of corn is recommendable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Live mulch
  • Growth indices
  • Inter cropping