بررسی اثر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر رشد، عملکرد دانه و کیفیت بذر انیسون (Pimpinella anisum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی

3 دانشگاه زنجان


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Integrated Application of Bio-chemical Fertilizers on Growth, Grain Yield and its Quality in Anise (Pimpinella anisum L.)

نویسندگان [English]

  • Javad Hamzei 1
  • Saeed Najjari 2
  • Fatemeh Salimi 3