ارزیابی شاخص‌های رشد و تنوع علف‌های هرز در سری‌های جایگزینی و افزایشی کشت مخلوط زنیان (Trachyspermum ammi L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر سری­های جایگزینی و افزایشی کشت مخلوط ردیفی زنیان و لوبیا بر تنوع، تراکم، زیست توده و شاخص­های اکولوژیکی تنوع علف­های هرز، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی 92-1391 اجرا شد. تیمارها شامل هشت نسبت­ کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا شامل 0:100، 25:75، 50:50، 75:25، 100:0، 100:50، 25:100، 50:100 بود. نمونه­برداری از جمعیت علف­های هرز در سه مرحله انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی نسبی برای گونه­های سلمه­تره، دانارک و تلخه مشاهده شد. بیشترین شاخص تنوع شانون- وینر در مرحله اول نمونه­برداری در کشت خالص لوبیا (02/1) به دست آمد و کمترین میزان در مرحله سوم نمونه­برداری و در نسبت کشت مخلوط 100 % زنیان + 50 % لوبیا (45/0) محاسبه شد. بیشترین تراکم (103 بوته در متر مربع) و وزن خشک علف­های هرز (29/71 گرم در متر مربع) در کشت خالص لوبیا مشاهده شد و تیمارهای مختلف کشت مخلوط سبب کاهش این صفات در هر سه مرحله نمونه­برداری شدند. کشت مخلوط با افزایش تنوع، موجب کاهش تعداد، وزن خشک و شاخص­های اکولوژیکی تنوع علف­های هرز گردید. به طور کلی، بهترین نتایج در الگوی 100 % زنیان +50 % لوبیا مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Growth Indices and Diversity of Weeds in Replacement and Additive Intercropping Series of Ajowan (Trachyspermum ammi L.) with Bean (Phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • Surur Khorramdel
  • Ghadrieh Mahmoodi
  • Farzin Abdollahi
  • Hamidreza Hasanzadeh
چکیده [English]

In order to evaluate the different intercropping series of Ajowan with bean on diversity, density, total dry weight and ecological diversity indices for weeds, a field experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station, Shirvan College of Agriculture and Natural Resources during growing season of 2012-2013. Treatments were eight series of replacement and additive intercropping of Ajowan with bean included 0:100, 25:75, 50:50, 75:25, 100:0, 100:50, 25:100 and 50:100. Sampling of weed population was done at three stages. The results showed that the highest relative frequency in three stages were observed in lamb's quarters, wormseed mustard and Russian knapweed. At the first sampling stage, the maximum Shannon–Wiener index was calculated in bean monoculture (1.02) and the minimum was for 100% Ajowan+50% bean (0.45) at the third stage. The highest density (103 plants m-2) and dry weight of weeds (71.29 g m-2) were observed in bean monoculture and intercropping series declined these traits at three sampling stages. Intercropping decreased number, dry weight and ecological diversity indices of weeds through increasing crop diversity.  In general, combination of 100% Ajowan+50% bean was the most promising intercropping treatment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative frequency
  • row intercropping
  • Shannon- Wiener index
  • Dry weight