تاثیر ریزگردها بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف علف‌ کش ها در کنترل علف‌ های هرز ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

به منظور تعیین تاثیر ریزگرد­ها بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف علف‌­کش­‌ها در کنترل علف‌­های هرز ارقام مختلف گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. تیمار­های آزمایش شامل کاربرد علف­کش­های آتلانتیس (مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون+مفن‌پایردی‌اتیل) و اتلو (مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل سدیم + دیفلوفنیکان) در مقادیر 5/1 لیتر در هکتار، مصرف مواد افزودنی شامل اوره، سولفات آمونیوم، شستشو و عدم شستشوی سطح شاخساره علف­های هرز، دو رقم گندم نان (پیشگام و زرین) و دوروم (بهرنگ) بودند. نتایج نشان داد که نشست ریزگرد­ها روی سطوح علف­های هرز سبب کاهش کارایی علف­کش­های آتلانتیس و اتلو شد. همچنین، ریزگرد­ها سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت در ارقام گندم مورد بررسی شدند. در مجموع، آتلانتیس سبب بیشترین درصد کنترل علف‌ هرز و عملکرد گندم در کرت‌­های شستشو و بدون شستشو شد. کاربرد مواد افزودنی و نیز شستن سطح علف­های ­هرز درست قبل از کاربرد تیمار­ها موجب افزایش کارایی علف­‌کش­‌ها به ویژه علف­کش آتلانتیس در شرایط گرد و غبار شد. افزودن اوره به محلول علف‌­کش موجب از بین بردن اثرات سوی ذرات گرد ­و ­غبار بر کارایی علف‌­کش و همچنین، افزایش کارایی آن نسبت به سولفات آمونیوم گردید. همچنین، رقم پیشگام عملکرد بهتری نسبت به ارقام دیگر داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dust on Yield and Yield Components of Different Wheat (Triticum aestivum L) Cultivars and Herbicide Efficiency in Weed Control

نویسندگان [English]

  • Zeynab Sharifi
  • Mohsen Saeedi
  • Iraj Nosratti
  • Hassane Heidari
چکیده [English]

   In order to determine the effect of dust on yield, yield components of different wheat cultivars and herbicide efficiency in weed control, an experiment was conducted as factorial based on a randomized complete block design with four replications during growing season of 2013-2014 at the Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah. Treatments included application of Atlantis (mesosulfuron-methyl+Iodosulfuron-methyl+Mefenpyr-diethy) and Othello (Mesosulfuron-methyl+ Iodosulfuron-methyl sodium+ Diflufenican) herbicides In quantities of 1.5 liter per hectare, the use of additives included urea and ammonium sulfate, washing and none washing shoots of weeds, and different wheat cultivars Pishgam, Zarin and Behrang. According to the results of this study, dust deposit on weed surface reduced the efficiency of Atlantis and Othello herbicides. The dust also reduced seed yield, biological yield, seed per spike and harvest index in studied wheat cultivars. Overall, Atlantis had the highest percentage of weed control and the highest wheat yield in washed and un-washed plots. Application of additives and washing weed surface just before treatment application increased herbicides efficiency especially herbicide Atlantis under dust condition. The addition of urea to the herbicide solution eliminated the adverse effects of dust particles on herbicide performance and increased its performance compared to the ammonium sulfate. And also cultivar Pishgam yield was better than the others. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Additives
  • Atlantis
  • Othello
  • Sulfonylureas
  • Shoot washing