کلیدواژه‌ها = کشت مخلوط
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی کشت مخلوط و تک کشتی آویشن (Thymus daenensis )و یونجه (Medicago sativa)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1394

محمدرضا کدوری


2. بررسی سهم اجزای علوفه و سودمندی کشت مخلوط ماشک کرکدار و تریتیکاله در سیستم جایگزینی همزمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

خسرو عزیزی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ سعید حیدری؛ مریم احمدی فرد


3. ارزیابی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط افزایشی تریتیکاله و ماشک در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

بهروز نصیری؛ علیرضا دارائی مفرد؛ سید حمزه حسینیان


4. بررسی شاخص‌های رشد ذرت (SC. 704) در پاسخ به زمان سرکوبی و تراکم مختلف مالچ زنده ماشک

دوره 3، شماره 1 , 2، تابستان 1395، صفحه 19-31

آمنه حق شناس؛ عبدالرضا احمدی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ یوسف حیدری


6. ارزیابی عملکرد علوفه و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی تریتیکاله و ماشک برگ درشت تحت شرایط دیم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-35

بهروز نصیری؛ علیرضا دارائی مفرد؛ سید حمزه حسینیان


7. ارزیابی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط افزایشی تریتیکاله و ماشک در شرایط دیم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 37-48

بهروز نصیری؛ علیرضا دارائی مفرد؛ سید حمزه حسینیان


8. بررسی سهم اجزای علوفه و سودمندی کشت مخلوط ماشک کرک دار و تریتیکاله در سیستم جایگزینی همزمان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-9

خسرو عزیزی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ سعید حیدری؛ مریم احمدی فرد